(0)


สำนักงานผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการพัฒนาอุทยานแห่งชาติ

หน้าหลัก / หน่วยงาน / สำนักงานผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการพัฒนาอุทยานแห่งชาติ

มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

1) ให้คำปรึกษาและเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับงานวิชาการป่าไม้ในการกำหนดกลยุทธ์และช่วยวางแนวทางในการดำเนินงานขององค์กร วางแผนหรือร่วมดำเนินการวางแผน โดยเชื่อมโยงหรือบูรณาการ

แผนงาน เพื่อให้เกิดการสอดคล้องและเชื่อมโยงกับนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายของส่วนราชการ

2) พิจารณาเสนอแนะ ให้ความเห็นเกี่ยวกับการสงวน อนุรักษ์ คุ้มครอง ดูแลรักษาทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า การอนุญาตที่เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากร รวมทั้งศึกษา วิจัย และพัฒนาเกี่ยวกับการอนุรักษ์ การบริหารจัดการ และกำกับ ติดตาม การดำเนินงานเพื่อให้การบริหารและการพัฒนาอุทยานแห่งชาติ และวนอุทยาน เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

3) ศึกษา ค้นคว้า วิจัย เพื่อสร้างองค์ความรู้ในวิชาการทางด้านป่าไม้และสัตว์ป่า เพื่อนำมาเป็นฐานข้อมูลในการตัดสินใจสำหรับการบริหารจัดการอุทยานแห่งชาติและวนอุทยา

4) พัฒนาวิชาการทางด้านวิชาการป่าไม้ในรูปแบบเอกสารทางวิชาการ คู่มือ หรือตำรา เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรหรือผู้สนใจ

5) ประสานการดำเนินการโครงการต่างๆ กับบุคคล หน่วยงาน หรือองค์กรอื่น เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด

6) ให้ข้อคิดเห็น และคำแนะนำแก่หน่วยงาน รวมทั้งที่ประชุมทั้งในและต่างประเทศ เพื่อให้เกิดประโยชน์และความร่วมมือในการดำเนินงานร่วมกัน

7) ให้คำปรึกษา และบริการข้อมูลสารสนเทศและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านวิชาการป่าไม้ แก่หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนหรือประชาชนทั่วไป กำหนดกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวและนันทนาการ จัดทำระบบสื่อความหมาย และพัฒนาการให้ข้อมูลแก่นักท่องเที่ยว ถ่ายทอดเทคโนโลยีและการให้บริการทางวิชาการเกี่ยวกับอุทยานแห่งชาติ และการบริการการท่องเที่ยวแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือประชาชน

8) อำนวยการฝึกอบรมหรือถ่ายทอดความรู้ หรือนิเทศงานให้แก่บุคลากรในหน่วยงานเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง สมบูรณ์ และมีประสิทธิภาพ

9) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

แบ่งงานรับผิดชอบ ดังนี้

1. ฝ่ายบริหารทั่วไป (โทร 0 2579 7777 ต่อ 1780) มีหน้าที่ความรับผิดชอบ

 - กำกับดูแลเกี่ยวกับงานสารบรรณ และการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับเอกสารต่างๆ ให้เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และแก้ไขเพิ่มเติม

 - ควบคุม ดูแลเวลาทำการ จัดทำงบเดือนเวลาทำการของข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ตรวจสอบการลา และการขออนุมัติไปราชการของข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการในสังกัดให้เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง

 - จัดทำคำของบประมาณ กำกับ ดูแล การเบิกจ่ายงบประมาณและตรวจสอบใบสำคัญต่างๆ ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน

 - จัดหาพัสดุ ควบคุม ดูแล ครุภัณฑ์ให้อยู่ในสภาพที่สามารถปฏิบัติงานได้โดยให้เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และแก้ไขเพิ่มเติม รวมทั้งการประสานขอใช้พาหนะเพื่อเดินทางไปราชการของข้าราชการและพนักงานในสังกัด

 - ประสานการดำเนินการจัดทำรายงานประเมินผลบุคลากรและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดของสำนักงานผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาอุทยานแห่งชาติ

 - ปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

2. ศูนย์ศึกษาการพัฒนาการจัดการอุทยานแห่งชาติ  (โทร 0 2579 7777 ต่อ 1780) มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

 - ศึกษา พัฒนา และสาธิตรูปแบบการบริหารจัดการอุทยานแห่งชาติให้เป็น ไปตามหลักการจัดการอุทยานแห่งชาติที่ได้มาตรฐาน โดยเน้นความสมดุลทั้งทางด้านการคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน พัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวให้เป็นแหล่งนันทนาการโดยพัฒนาสิ่งอำนวยความรองรับการท่องเที่ยว ศึกษาวิจัยเพื่อการพัฒนาแบบมีส่วนร่วมกับชุมชนและผู้ที่ต้องการศึกษาวิจัย

© 2014 www.dnp.go.th. All Rights Reserved.