(0)


ส่วนวิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแห่งชาติ

หน้าหลัก / หน่วยงาน / ส่วนวิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแห่งชาติ

มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

                      1) ศึกษา วิจัย พัฒนา และสาธิตรูปแบบการบริหารจัดการอุทยานแห่งชาติให้เป็นไปตามหลักการจัดการอุทยานแห่งชาติที่ได้มาตรฐานโดยเน้นความสมดุลทั้งด้านการคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติ ระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ

                       2) ศึกษา วิจัย พัฒนาวิชาการและนวัตกรรมด้านการจัดการอุทยานแห่งชาติและวนอุทยาน รวมทั้งการจัดการท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติ

                       3) ศึกษาวิจัยเพื่อการพัฒนาการจัดการแบบมีส่วนร่วมกับชุมชนและภาคส่วนต่างๆ

                       4) จัดทำคู่มือการจัดการอุทยานแห่งชาติและวนอุทยาน และคู่มือการจัดการพื้นที่คุ้มครองเชิงระบบนิเวศ รวมทั้งการบริหารจัดการอุทยานแห่งชาติแบบบูรณาการ

                       5) จัดทำสารสนเทศงานวิจัย และอนุญาตการวิจัย ตรวจสอบ และติดตามการวิจัยในอุทยานแห่งชาติและวนอุทยาน

                       6) ศึกษา สำรวจ วิจัย รวบรวม จัดทำฐานข้อมูลทรัพยากรและความหลากหลายทางชีวภาพ ทรัพยากรด้านการท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติ และจัดทำข้อมูลด้านสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ของพื้นที่อุทยานแห่งชาติและวนอุทยาน และสถิติต่างๆ เพื่อการตัดสินใจในการบริหารจัดการอุทยานแห่งชาติ

                       7) ประเมินศักยภาพ และโอกาสในด้านนันทนาการในอุทยานแห่งชาติ และผลกระทบที่เกิดจากการใช้ประโยชน์ในอุทยานแห่งชาติและวนอุทยาน

                       8) ส่งเสริม เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์งานด้านวิชาการของอุทยานแห่งชาติ

                       9) จัดทำแผนการจัดการอุทยานแห่งชาติและวนอุทยาน และแผนการจัดการพื้นที่

คุ้มครองเชิงระบบนิเวศ รวมทั้งจัดทำยุทธศาสตร์ในการบริหารจัดการอุทยานแห่งชาติแบบบูรณาการ

                       10) ศึกษา วิจัย ค้นคว้านวัตกรรม เทคโนโลยี และเทคนิคใหม่ๆ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการอุทยานแห่งชาติ

                       11) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

แบ่งงานรับผิดชอบ ดังนี้

1. ฝ่ายบริหารทั่วไป  (โทรศัพท์ 0 2579 6666 ต่อ 1720,1722) มีหน้าที่ความรับผิดชอบ

                          - ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับงานสารบรรณให้เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

                          - จัดทำงบเดือนเวลาทำการของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัด ตรวจสอบการลงเวลาและการขออนุมัติไปราชการ ให้เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง

                          - รวบรวมและจัดทำคำของบประมาณประจำปี ของหน่วยงานในสังกัด

                          - รวบรวมและจัดทำรายงานผลการปฏิบัติราชการและใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี ของหน่วยงานในสังกัด

                          - ควบคุมการเบิกจ่ายงบประมาณให้ถูกต้องและเป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง

                          - ควบคุม ดูแล การเบิกจ่ายพัสดุ และครุภัณฑ์ ให้เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และประสานการขอใช้ยานพาหนะเพื่อเดินทางไปราชการ

                          - ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

2. ฝ่ายแผนงานและยุทธศาสตร์ (โทรศัพท์ 0 2579 6666 ต่อ 1720,1722) มีหน้าที่ความรับผิดชอบ

                          - จัดทำแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินประจำปีของหน่วยงาน

                          - จัดทำแผนการจัดการและแผนแม่บทอุทยานแห่งชาติ และวนอุทยาน

                          - ประเมินศักยภาพและโอกาสด้านนันทนาการของอุทยานแห่งชาติ และวนอุทยาน

                          - ประเมินผลกระทบจากการใช้ประโยชน์พื้นที่และการให้บริการด้านนันทนาการของอุทยานแห่งชาติและวนอุทยาน

                          - ประสานการให้ความคิดเห็นต่อ การขออนุญาตเข้าทำการวิจัย และการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ของโครงการที่ขอดำเนินการในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ และวนอุทยาน

                          - ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

2. ฝ่ายแผนงานและยุทธศาสตร์ (โทรศัพท์ 0 2579 6666 ต่อ 1720,1722) มีหน้าที่ความรับผิดชอบ

                          - จัดทำแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินประจำปีของหน่วยงาน

                          - จัดทำแผนการจัดการและแผนแม่บทอุทยานแห่งชาติ และวนอุทยาน

                          - ประเมินศักยภาพและโอกาสด้านนันทนาการของอุทยานแห่งชาติ และวนอุทยาน

                          - ประเมินผลกระทบจากการใช้ประโยชน์พื้นที่และการให้บริการด้านนันทนาการของอุทยานแห่งชาติและวนอุทยาน

                          - ประสานการให้ความคิดเห็นต่อ การขออนุญาตเข้าทำการวิจัย และการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ของโครงการที่ขอดำเนินการในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ และวนอุทยาน

                          - ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

3. ฝ่ายติดตามและความร่วมมือระหว่างประเทศ (โทรศัพท์ 0 2579 6666 ต่อ 1720,1722) มีหน้าที่ความรับผิดชอบ

                          - กำกับ และติดตาม การดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัด

                          - กำกับ ติดตาม และประเมิน การดำเนินงานโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศในการพัฒนานวัตกรรมอุทยานแห่งชาติ

                          - ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการดำเนินงานตามพันธกรณีภายใต้อนุสัญญาระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการจัดการอุทยานแห่งชาติและวนอุทยาน

                          - ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

4. ฝ่ายส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรม (โทรศัพท์ 0 2579 6666 ต่อ 1723) มีหน้าที่ความรับผิดชอบ

                          - พัฒนาฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจัดการอุทยานแห่งชาติและวนอุทยาน และข้อมูลการอนุญาตเข้าทำการวิจัยในพื้นที่อุทยานแห่งชาติและวนอุทยาน โดยประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัย

                          - รวบรวมและพัฒนาฐานข้อมูลสถานภาพของทรัพยากรธรรมชาติ และความหลากหลายทางชีวภาพในอุทยานแห่งชาติและวนอุทยาน ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแห่งชาติ

                          - พัฒนาการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนการจัดการอุทยานแห่งชาติและวนอุทยาน

                          - ถ่ายทอด เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ งานวิชาการและนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดการอุทยานแห่งชาติและวนอุทยาน

                          - ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

5. ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแห่งชาติ (โทรศัพท์ 0 2579 6666 ต่อ 1720,1722) มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

                          - ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมใหม่ ในอุทยานแห่งชาติและวนอุทยานในพื้นที่รับผิดชอบ

                          - ศึกษา สำรวจ วิจัย รวบรวมข้อมูลทรัพยากรและความหลากหลายทางชีวภาพในอุทยานแห่งชาติและวนอุทยาน

                          - สำรวจ ติดตามการเปลี่ยนแปลง ประเมินสถานภาพทรัพยากรในอุทยานแห่งชาติ และวนอุทยาน รวมทั้งส่งเสริม เผยแพร่ความรู้และสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

                          - สนับสนุนการใช้นวัตกรรมและเทคนิคทางวิชาการในอุทยานแห่งชาติและวนอุทยาน

                          - ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

 5.1 ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแห่งชาติ จำนวน 5 ศูนย์ ประกอบด้วย (โทรศัพท์ 0 2579 6666 ต่อ 1720,1722)

       5.1.1 ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแห่งชาติ จังหวัดเพชรบุรี

                           - รับผิดชอบดำเนินการอุทยานแห่งชาติทางบกภาคกลางตอนล่าง ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก จำนวน 17 แห่ง ได้แก่ อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อุทยานแห่งชาติกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อุทยานแห่งชาติไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี อุทยานแห่งชาติเอราวัณ จังหวัดกาญจนบุรีอุทยานแห่งชาติเขาแหลม จังหวัดกาญจนบุรี อุทยานแห่งชาติ  เขื่อนศรีนครินทร์ จังหวัดกาญจนบุรี อุทยานแห่งชาติลำคลองงู จังหวัดกาญจนบุรี อุทยานแห่งชาติ เฉลิมรัตนโกสินทร์ จังหวัดกาญจนบุรี อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี อุทยานแห่งชาติพุเตย จังหวัดสุพรรณบุรี       อุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจัน จังหวัดราชบุรี อุทยานแห่งชาติเขาชะเมา-เขาวง จังหวัดระยอง จังหวัดจันทบุรี อุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฎ จังหวัดจันทบุรี อุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิ้ว จังหวัดจันทบุรี อุทยานแห่งชาติเขาสิบห้าชั้น จังหวัดจันทบุรี อุทยานแห่งชาติน้ำตกคลองแก้ว จังหวัดตราด และอุทยานแห่งชาติน้ำตกห้วยยาง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

                          - สำรวจ ติดตามการเปลี่ยนแปลง ประเมินสถานภาพทรัพยากรในอุทยานแห่งชาติ และวนอุทยาน รวมทั้งส่งเสริม เผยแพร่ความรู้และสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

                          - สนับสนุนการใช้นวัตกรรมและเทคนิคทางวิชาการในอุทยานแห่งชาติและวนอุทยาน

                          - ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

        5.1.2 ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

                          - รับผิดชอบดำเนินการอุทยานแห่งชาติทางบกภาคใต้ จำนวน 18 แห่ง ได้แก่ อุทยานแห่งชาติน้ำตกหงาว จังหวัดระนอง จังหวัดชุมพร อุทยานแห่งชาติแก่งกรุง จังหวัดสุราษฎร์ธานี อุทยานแห่งชาติเขาสก จังหวัดสุราษฎร์ธานี อุทยานแห่งชาติคลองพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี อุทยานแห่งชาติ    ใต้ร่มเย็น จังหวัดสุราษฎร์ธานี อุทยานแห่งชาติศรีพังงา จังหวัดพังงา อุทยานแห่งชาติเขาหลวง จังหวัดนครศรีธรรมราช อุทยานแห่งชาติน้ำตกโยง จังหวัดนครศรีธรรมราช อุทยานแห่งชาติน้ำตกสี่ขีด จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดสุราษฎร์ธานี อุทยานแห่งชาติเขานัน จังหวัดนครศรีธรรมราช อุทยานแห่งชาติ เขาพนมเบญจา จังหวัดกระบี่ อุทยานแห่งชาติเขาปู่-เขาย่า จังหวัดพัทลุง จังหวัดนครศรีธรรมราช อุทยานแห่งชาติเขาน้ำค้าง จังหวัดสงขลา อุทยานแห่งชาติสันกาลาคีรี จังหวัดสงขลา อุทยานแห่งชาติน้ำตกทรายขาว จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา อุทยานแห่งชาติบางลาง จังหวัดยะลา อุทยานแห่งชาติน้ำตกซีโป จังหวัดนราธิวาส และอุทยานแห่งชาติบูโด-สุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส

          5.1.3 ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแห่งชาติ จังหวัดนครราชสีมา

                          - รับผิดชอบดำเนินการอุทยานแห่งชาติทางบกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลางตอนบน จำนวน 29 แห่ง ได้แก่ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดสระบุรี จังหวัดนครนายก อุทยานแห่งชาติปางสีดา จังหวัดสระแก้ว จังหวัดปราจีนบุรี อุทยานแห่งชาติทับลาน จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดปราจีนบุรี อุทยานแห่งชาติน้ำตกสามหลั่น จังหวัดสระบุรี อุทยานแห่งชาติตาพระยา จังหวัดสระแก้ว จังหวัดบุรีรัมย์ อุทยานแห่งชาติน้ำตกเจ็ดสาวน้อย จังหวัดสระบุรี จังหวัดนครราชสีมา อุทยานแห่งชาติตาดโตน จังหวัดชัยภูมิ อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม จังหวัดชัยภูมิ อุทยานแห่งชาติ   ภูแลนคา จังหวัดชัยภูมิ อุทยานแห่งชาติไทรทอง จังหวัดชัยภูมิ อุทยานแห่งชาติภูกระดึง จังหวัดเลย อุทยานแห่งชาติภูสวนทราย จังหวัดเลย อุทยานแห่งชาติภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น จังหวัดเลย อุทยานแห่งชาติภูเรือ จังหวัดเลย อุทยานแห่งชาติน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น จังหวัดชัยภูมิ อุทยานแห่งชาติภูเก้า – ภูพานคำ จังหวัดขอนแก่น จังหวัดหนองบัวลำภู อุทยานแห่งชาติภูเวียง จังหวัดขอนแก่น อุทยานแห่งชาติภูพาน จังหวัดสกลนคร จังหวัดกาฬสินธุ์ อุทยานแห่งชาติภูผายล จังหวัดสกลนคร จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดนครพนม อุทยานแห่งชาติภูผาเทิบ จังหวัดมุกดาหาร อุทยานแห่งชาติภูลังกา จังหวัดนครพนม จังหวัดหนองคาย  อุทยานแห่งชาติภูสระดอกบัว จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดยโสธร จังหวัดอำนาจเจริญ อุทยานแห่งชาติภูผาเหล็ก จังหวัดสกลนคร จังหวัดอุดรธานี จังหวัดกาฬสินธุ์ อุทยานแห่งชาติผาแต้ม จังหวัดอุบลราชธานี อุทยานแห่งชาติแก่งตะนะ จังหวัดอุบลราชธานี

อุทยานแห่งชาติ ภูจอง-นายอย จังหวัดอุบลราชธานี อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดอุบลราชธานี อุทยานแห่งชาตินายูง – น้ำโสม จังหวัดอุดรธานี และอุทยานแห่งชาติภูผายา จังหวัดอุดรธานี

          5.1.4 ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแห่งชาติ จังหวัดพิษณุโลก 

                           - รับผิดชอบดำเนินการอุทยานแห่งชาติทางบกภาคเหนือ จำนวน 31 แห่ง ได้แก่ อุทยานแห่งชาติดอยภูคา จังหวัดน่าน อุทยานแห่งชาติศรีน่าน จังหวัดน่าน อุทยานแห่งชาติแม่จริม จังหวัดน่าน อุทยานแห่งชาตินันทบุรี จังหวัดน่าน อุทยานแห่งชาติถ้ำสะเกิน จังหวัดน่าน จังหวัดพะเยา อุทยานแห่งชาติขุนน่าน จังหวัดน่าน อุทยานแห่งชาติขุนสถาน จังหวัดน่าน อุทยานแห่งชาติเวียงโกศัย   จังหวัดแพร่ จังหวัดลำปาง อุทยานแห่งชาติแม่ยม จังหวัดแพร่ จังหวัดลำปาง อุทยานแห่งชาติดอยผากลอง จังหวัดแพร่ อุทยานแห่งชาติลานสาง จังหวัดตาก อุทยานแห่งชาติตากสินมหาราช จังหวัดตาก อุทยานแห่งชาติขุนพระวอ จังหวัดตาก อุทานแห่งชาติแม่เมย จังหวัดตาก อุทยานแห่งชาติน้ำตกพาเจริญ จังหวัดตาก อุทยานแห่งชาติศรีสัชชนาลัย จังหวัดสุโขทัย อุทยานแห่งชาติรามคำแหง จังหวัดสุโขทัย อุทยานแห่งชาติต้นสักใหญ่จังหวัดอุตรดิตถ์ อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว จังหวัดอุตรดิตถ์ พิษณุโลก อุทยานแห่งชาติลำน้ำน่าน จังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดแพร่ อุทยานแห่งชาติคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า จังหวัดกำแพงเพชร จังหวัดตาก อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ จังหวัดกำแพงเพชร จังหวัดนครสวรรค์ อุทยานแห่งชาติ    ทุ่งแสลงหลวง จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดเพชรบูรณ์ อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดเลย อุทยานแห่งชาติน้ำตกชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก อุทยานแห่งชาติแก่งเจ็ดแคว จังหวัดพิษณุโลก อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ อุทยานแห่งชาติตาดหมอก จังหวัดเพชรบูรณ์ อุทยานแห่งชาติเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ และอุทยานแห่งชาติ ไม้กลายเป็นหิน จังหวัดตาก อุทยานแห่งชาติขุนน่าน จังหวัดน่าน อุทยานแห่งชาติขุนสถาน จังหวัดน่าน อุทยานแห่งชาติเวียงโกศัย   จังหวัดแพร่ จังหวัดลำปาง อุทยานแห่งชาติแม่ยม จังหวัดแพร่ จังหวัดลำปาง อุทยานแห่งชาติดอยผากลอง จังหวัดแพร่ อุทยานแห่งชาติลานสาง จังหวัดตาก อุทยานแห่งชาติตากสินมหาราช จังหวัดตาก อุทยานแห่งชาติขุนพระวอ จังหวัดตาก อุทานแห่งชาติแม่เมย จังหวัดตาก อุทยานแห่งชาติน้ำตกพาเจริญ จังหวัดตาก อุทยานแห่งชาติศรีสัชชนาลัย จังหวัดสุโขทัย อุทยานแห่งชาติรามคำแหง จังหวัดสุโขทัย อุทยานแห่งชาติต้นสักใหญ่ จังหวัดอุตรดิตถ์ อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว จังหวัดอุตรดิตถ์ พิษณุโลก อุทยานแห่งชาติลำน้ำน่าน จังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดแพร่ อุทยานแห่งชาติคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า จังหวัดกำแพงเพชร จังหวัดตาก อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ จังหวัดกำแพงเพชร จังหวัดนครสวรรค์ อุทยานแห่งชาติ    ทุ่งแสลงหลวง จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดเพชรบูรณ์ อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดเลย อุทยานแห่งชาติน้ำตกชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก อุทยานแห่งชาติแก่งเจ็ดแคว จังหวัดพิษณุโลก อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ อุทยานแห่งชาติตาดหมอก จังหวัดเพชรบูรณ์ อุทยานแห่งชาติเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ และอุทยานแห่งชาติ ไม้กลายเป็นหิน จังหวัดตาก

               5.1.5 ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแห่งชาติ จังหวัดเชียงใหม่

                              - รับผิดชอบดำเนินการอุทยานแห่งชาติทางบกภาคเหนือ จำนวน 29 แห่ง ได้แก่ อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ – ปุย จังหวัดเชียงใหม่ อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่ อุทยานแห่งชาติขุนขาน จังหวัดเชียงใหม่ อุทยานแห่งชาติผาแดง จังหวัดเชียงใหม่ อุทยานแห่งชาติแม่ตะไคร้  จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดลำพูน อุทยานแห่งชาติแม่โถ จังหวัดเชียงใหม่ อุทยานแห่งชาติดอยผ้าห่มปก
จังหวัดเชียงใหม่ อุทยานแห่งชาติแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ อุทยานแห่งชาติศรีลานนา จังหวัดเชียงใหม่    อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน อุทยานแห่งชาติออบขาน จังหวัดเชียงใหม่ อุทยานแห่งชาติออบหลวง จังหวัดเชียงใหม่  อุทยานแห่งชาติดอยเวียงผา จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงราย อุทยานแห่งชาติดอยหลวง จังหวัดเชียงราย จังหวัดพะเยา จังหวัดลำปาง อุทยานแห่งชาติขุนแจ จังหวัดเชียงราย อุทยานแห่งชาติลำน้ำกก จังหวัดเชียงราย อุทยานแห่งชาติดอยภูนาง จังหวัดพะเยา อุทยานแห่งชาติ   ภูซาง จังหวัดพะเยา จังหวัดเชียงราย อุทยานแห่งชาติแม่ปืม จังหวัดเชียงราย จังหวัดพะเยา อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน จังหวัดลำปาง อุทยานแห่งชาติดอยจง จังหวัดลำปาง จังหวัดลำพูน อุทยานแห่งชาติถ้ำผาไท จังหวัดลำปาง อุทยานแห่งชาติแม่วะ จังหวัดลำปาง จังหวัดตาก อุทยานแห่งชาติดอยขุนตาล จังหวัดลำปาง จังหวัดลำพูน อุทยานแห่งชาติแม่ปิง จังหวัดลำพูน จังหวัดตาก จังหวัดเชียงใหม่ อุทยานแห่งชาติถ้ำปลา-ผาเสื่อ จังหวัดแม่ฮ่องสอน อุทยานแห่งชาติน้ำตกแม่สุรินทร์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน อุทยานแห่งชาติแม่เงา จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดตาก จังหวัดเชียงใหม่ และอุทยานแห่งชาติสาละวิน จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดเชียงใหม่ อุทยานแห่งชาติแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ อุทยานแห่งชาติศรีลานนา จังหวัดเชียงใหม่    อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน อุทยานแห่งชาติออบขาน จังหวัดเชียงใหม่ อุทยานแห่งชาติออบหลวง จังหวัดเชียงใหม่  อุทยานแห่งชาติดอยเวียงผา จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงราย อุทยานแห่งชาติดอยหลวง จังหวัดเชียงราย จังหวัดพะเยา จังหวัดลำปาง อุทยานแห่งชาติขุนแจ จังหวัดเชียงราย อุทยานแห่งชาติลำน้ำกก จังหวัดเชียงราย อุทยานแห่งชาติดอยภูนาง จังหวัดพะเยา อุทยานแห่งชาติ   ภูซาง จังหวัดพะเยา จังหวัดเชียงราย อุทยานแห่งชาติแม่ปืม จังหวัดเชียงราย จังหวัดพะเยา อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน จังหวัดลำปาง อุทยานแห่งชาติดอยจง จังหวัดลำปาง จังหวัดลำพูน อุทยานแห่งชาติถ้ำผาไท จังหวัดลำปาง อุทยานแห่งชาติแม่วะ จังหวัดลำปาง จังหวัดตาก อุทยานแห่งชาติดอยขุนตาล จังหวัดลำปาง จังหวัดลำพูน อุทยานแห่งชาติแม่ปิง จังหวัดลำพูน จังหวัดตาก จังหวัดเชียงใหม่    อุทยานแห่งชาติถ้ำปลา-ผาเสื่อ จังหวัดแม่ฮ่องสอน อุทยานแห่งชาติน้ำตกแม่สุรินทร์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน อุทยานแห่งชาติแม่เงา จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดตาก จังหวัดเชียงใหม่ และอุทยานแห่งชาติสาละวิน จังหวัดแม่ฮ่องสอน

© 2014 www.dnp.go.th. All Rights Reserved.