(0)


ส่วนจัดการท่องเที่ยวและนันทนาการ

หน้าหลัก / หน่วยงาน / ส่วนจัดการท่องเที่ยวและนันทนาการ

มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

                       1) วางแผน สำรวจ ออกแบบ และพัฒนารูปแบบกิจกรรมนันทนาการหรือการท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติและวนอุทยาน

                       2) วางแผน สำรวจ ออกแบบ และพัฒนาเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ ระบบสื่อความหมาย การให้ข้อมูล และการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการจัดการอุทยานแห่งชาติและวนอุทยาน

                       3) สำรวจและวิเคราะห์การใช้ประโยชน์และความต้องการของนักท่องเที่ยว เพื่อกำหนดรูปแบบของการให้บริการท่องเที่ยว และวางแผนการตลาดแหล่งท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติและวนอุทยาน

                       4) กำหนดรูปแบบ การจัดการ และพัฒนาศูนย์บริการนักท่องเที่ยว

                       5) จัดการ และพัฒนาการบริการเพื่ออำนวยความสะดวกในการท่องเที่ยว และศึกษาหาความรู้ในอุทยานแห่งชาติ กำหนดมาตรการรักษาความปลอดภัย รวมทั้งกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติของนักท่องเที่ยวในการท่องเที่ยวและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

                       6) กำหนดแนวทางและมาตรฐานการให้บริการ การสำรองที่พัก และประสานที่พักและบริการในอุทยานแห่งชาติทั่วประเทศ

                       7) จัดทำประกาศที่เกี่ยวข้องกับการจัดการการท่องเที่ยว กำหนดอัตราค่าบริการและค่าตอบแทน และการบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวและการศึกษาหาความรู้

                       8) รวบรวมจัดทำข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารแหล่งท่องเที่ยว และการรณรงค์เพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์

                       9) ส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการ สนับสนุนและพัฒนากระบวนการให้การศึกษาความรู้และความเข้าใจ เพื่อสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

                       10) กำหนดและพัฒนาหลักสูตร รูปแบบ เทคนิค การถ่ายทอด ส่งเสริมและจัดให้มีการบริการให้ความรู้เกี่ยวกับอุทยานแห่งชาติแก่หน่วยงานภายนอก เยาวชน และประชาชนโดยทั่วไปในรูปแบบต่างๆ ทั้งทางอิเล็กทรอนิกส์และสื่อสิ่งพิมพ์ รวมทั้งประสานการดำเนินงานในเรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากรภายในของอุทยานแห่งชาติ

                       11) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

แบ่งงานรับผิดชอบเป็น 6 ฝ่าย ดังนี้

                   1. ฝ่ายบริหารทั่วไป (โทร 0 2579 6666 ต่อ 1740, 1741) มีหน้าที่ความรับผิดชอบ

                          - กำกับ ดูแล เกี่ยวกับงานสารบรรณ และการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับเอกสารต่างๆ

ให้เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยสารบรรณ พ.ศ. 2556 และแก้ไขเพิ่มเติม

                          - ควบคุม ดูแล เวลาทำการ จัดทำงบเดือนเวลาทำการ ตรวจสอบการลา และการขออนุมัติไปราชการของข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดให้เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

                          - จัดทำคำของบประมาณ กำกับ ดูแล การเบิกจ่ายงบประมาณและตรวจสอบใบสำคัญต่างๆ ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัด

                          - จัดหาพัสดุ ควบคุม ดูแล ครุภัณฑ์ให้อยู่ในสภาพที่สามารถปฏิบัติงานได้ โดยให้เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และแก้ไขเพิ่มเติม รวมทั้งการประสานขอใช้พาหนะเพื่อเดินทางไปราชการของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัด

                          - ประสานการดำเนินการจัดทำรายงานประเมินผลบุคลากรและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดของส่วนจัดการท่องเที่ยวและนันทนาการ

                          - ปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

                   2. ฝ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยว (โทร 0 2579 6666 ต่อ 1742)  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ

                          - สำรวจและวิเคราะห์การใช้ประโยชน์และความต้องการของนักท่องเที่ยว เพื่อกำหนดรูปแบบของการให้บริการการท่องเที่ยว และจัดโปรแกรมการท่องเที่ยว และโครงข่ายการท่องเที่ยว เพื่อวางแผนการตลาดแหล่งท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติ

                          - พัฒนาการให้บริการเพื่ออำนวยความสะดวกในการท่องเที่ยวและศึกษาหาความรู้ในอุทยานแห่งชาติ

                          - ติดตามผลการให้บริการด้านการท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติ ตลอดจนความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวความต้องการในการให้บริการและจัดการแหล่งท่องเที่ยว รวมทั้งการแก้ไขปัญหาอื่นที่เกิดจากการท่องเที่ยว

                          - กำหนดอัตราค่าบริการที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการท่องเที่ยว

                          - กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการการจัดการท่องเที่ยวการปฏิบัติของนักท่องเที่ยวและกิจกรรมการท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้อง

                          - รวบรวมจัดทำข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวและการบริการการท่องเที่ยว

                          - ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารแหล่งท่องเที่ยว โปรแกรมการท่องเที่ยว การบริการและสถานการณ์การท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติ การรณรงค์เพื่อการท่องเที่ยวอย่างถูกวิธี การอนุรักษ์ทรัพยากร

ธรรมชาติ และอื่นๆ ที่เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในอุทยานแห่งชาติ ให้แก่สาธารณชนทั่วไป และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

                          - ปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

                   3. ฝ่ายนันทนาการและพัฒนาองค์ความรู้ (โทร 0 2579 6666 ต่อ 1732)  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ

                          - พัฒนา ส่งเสริม และกำหนดมาตรฐานกิจกรรมนันทนาการและสิ่งแวดล้อมศึกษา

                          - สนับสนุนกิจรรมนันทนาการ สิ่งแวดล้อมศึกษา และกิจกรรมอาสาสมัคร (Volunteer) ในอุทยานแห่งชาติและวนอุทยาน

                          - พัฒนาจัดการ และถ่ายทอดองค์ความรู้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการจัดการพื้นที่คุ้มครอง เช่น การฝึกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ จัดทำคู่มืออรบรมเยาวชน คู่มือเพื่อการปฏิบัติงาน คู่มือเพื่อประกอบการให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการพื้นที่คุ้มครอง การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การจัดการอุทยานแห่งชาติ

                          - ประสานงานกับหน่วยงาน องค์กร หรือสถาบัน ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการ สิ่งแวดล้อม และเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการพื้นที่คุ้มครอง

                          - ปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

                   4. ฝ่ายที่พักและบริการ (โทร 0 2579 6666 ต่อ 1743, 1744)  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ

                          - พัฒนา กำหนดแนวทางและมาตรฐานการให้บริการ การสำรองที่พักและบริการ และประสานที่พักและบริการในอุทยานแห่งชาติและวนอุทยาน ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

                          - พิจารณากำหนดอัตราค่าบริการ และค่าตอบแทนที่เกี่ยวข้องกับที่พักและสิ่งอำนวยความสะดวก รวมทั้งการยกเว้นและลดหย่อนค่าบริการ และค่าตอบแทนที่พัก

                          - สำรวจที่พักและสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อนำมาปรับปรุงการให้บริการ

                          - ปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

                   5. ฝ่ายสื่อความหมาย (โทร 0 2579 6666 ต่อ 1731, 1732)  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ

                          - วางแผน สำรวจ ออกแบบจัดทำระบบสื่อความหมายในอุทยานแห่งชาติและวนอุทยาน

                          - กำหนดรูปแบบการจัดการและพัฒนาระบบสื่อความหมายในอุทยานแห่งชาติและวนอุทยานให้ได้มาตรฐาน

                          - ผลิตและพัฒนาสื่อในรูปแบบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

                          - ปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

                    6. ฝ่ายฐานข้อมูลและนวัตกรรมการท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติ (โทร 0 2579 6666 ต่อ 1740, 1741)  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ

                          - จัดทำ และพัฒนา ฐานข้อมูลในด้านการจัดการท่องเที่ยวและนันทนาการ       

                          - ประสาน รวบรวม ฐานข้อมูลเพื่อใช้ในการส่งเสริมและสนับสนุนด้านการจัดการท่องเที่ยวและนันทนาการ

                          - ศึกษานวัตกรรมใหม่ เพื่อพัฒนาระบบการท่องเที่ยวและนันทนาการ

                          - ปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

© 2014 www.dnp.go.th. All Rights Reserved.