(0)


ส่วนพัฒนาอุทยานแห่งชาติ

หน้าหลัก / หน่วยงาน / ส่วนพัฒนาอุทยานแห่งชาติ

มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

                       1) ศึกษา วิเคราะห์ ศักยภาพอุทยานแห่งชาติและวนอุทยาน เพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกและสาธารณูปโภคพื้นฐานที่จำเป็น โดยให้เป็นไปตามหลักการจัดการอุทยานแห่งชาติ

                       2) สำรวจ รังวัด และจัดทำผังบริเวณแสดงตำแหน่งสิ่งก่อสร้างและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ ให้เป็นไปตามหลักการจัดการอุทยานแห่งชาติ

                       3) จัดทำผังแม่บท แบบแปลนสิ่งก่อสร้าง แบบปรับปรุงภูมิทัศน์ พร้อมประมาณการราคา

ค่าก่อสร้างในอุทยานแห่งชาติและวนอุทยาน โดยให้มีรูปแบบที่เหมาะสม กลมกลืนกับธรรมชาติ และไม่ส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

                       4) จัดทำฐานข้อมูลสิ่งก่อสร้างและสิ่งอำนวยความสะดวก และสาธารณูปโภคต่างๆ ของอุทยานแห่งชาติและวนอุทยานโดยจัดทำในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์

                       5) พัฒนาการจัดการสิ่งแวดล้อม แหล่งน้ำ ระบบจัดการขยะและบำบัดน้ำเสีย และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

                       6) ศึกษาและพัฒนารูปแบบการใช้พลังงานทางเลือกหรือพลังงานสะอาดที่เหมาะสม เพื่อลดปัญหาการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงและลดปัญหาการสร้างมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม

                       7) จัดทำแผนการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวก แผนการบำรุงรักษาสิ่งก่อสร้าง รวมทั้งสาธารณูปโภคพื้นฐานที่จำเป็น ประกอบด้วย แผนงาน/โครงการ ผังบริเวณ แบบแปลนสิ่งก่อสร้าง แบบแปลนปรับปรุงภูมิทัศน์ ประมาณราคาค่าก่อสร้างและอื่นๆ ที่จำเป็นโดยจัดเรียงลำดับความสำคัญก่อนหลัง เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาอุทยานแห่งชาติและวนอุทยานอย่างเหมาะสมและยั่งยืน

                       8) ศึกษา พัฒนา และสาธิตรูปแบบการบริหารจัดการอุทยานแห่งชาติให้เป็นไปตามหลักการจัดการอุทยานแห่งชาติที่ได้มาตรฐาน

                       9) ตรวจสอบแบบแปลนต่างๆ และประมาณราคา ที่ดำเนินการในอุทยานแห่งชาติและวนอุทยาน

                       10) ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติของหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้เป็นไปตามกำหนด

                       11) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

แบ่งงานรับผิดชอบ ดังนี้

1. ฝ่ายบริหารทั่วไป  (โทร 0 2579 7777 ต่อ 1750) มีหน้าที่ความรับผิดชอบ

                          - กำกับดูแลเกี่ยวกับงานสารบรรณ และการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับเอกสารต่างๆ ให้เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และแก้ไขเพิ่มเติม

                          - ควบคุม ดูแลเวลาทำการ จัดทำงบเดือนเวลาทำการของข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ตรวจสอบการลา และการขออนุมัติไปราชการของข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการในสังกัดให้เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง

                          - จัดทำคำของบประมาณ กำกับ ดูแล การเบิกจ่ายงบประมาณและตรวจสอบใบสำคัญต่างๆ ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของส่วนพัฒนาอุทยานแห่งชาติ

                          - จัดหาพัสดุ ควบคุม ดูแล ครุภัณฑ์ให้อยู่ในสภาพที่สามารถปฏิบัติงานได้โดยให้เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และแก้ไขเพิ่มเติม รวมทั้งการประสานขอใช้พาหนะเพื่อเดินทางไปราชการของข้าราชการและพนักงานในสังกัด

                          - ประสานการดำเนินการจัดทำรายงานประเมินผลบุคลากรและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดของส่วนพัฒนาอุทยานแห่งชาติ

                          - ปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

2. ฝ่ายสำรวจพัฒนา  (โทร 0 2579 7777 ต่อ 1752) มีหน้าที่ความรับผิดชอบ

                          - ศึกษา สำรวจ วิเคราะห์ศักยภาพของอุทยานแห่งชาติและวนอุทยาน เพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนาและจัดทำแผนพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวก เพื่อรองรับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว โดยเป็นไปตามหลักการจัดการอุทยานแห่งชาติ

                          - ประสานหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อการศึกษา วิเคราะห์ จัดทำแผนพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวก เพื่อการบริหารจัดการอุทยานแห่งชาติและวนอุทยาน

                          - สำรวจจัดทำผังบริเวณ และจัดเตรียมแบบแปลนพร้อมประมาณราคาสิ่งก่อสร้าง

                          - ตรวจสอบความเหมาะสมของโครงการต่างๆ ที่จะดำเนินการก่อสร้างในเขตอุทยานแห่งชาติและวนอุทยาน

                          - ปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

3. ฝ่ายบำรุงรักษาสิ่งอำนวยความสะดวก  (โทร 0 2579 7777 ต่อ 1752) มีหน้าที่ความรับผิดชอบ

                          - สำรวจ ตรวจสอบ รวบรวมข้อมูล และพิจารณาเกี่ยวกับการบำรุงรักษาสิ่งอำนวยความสะดวก และระบบสาธารณูปโภคในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ ให้อยู่ในสภาพที่ดีและใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

                          - จัดทำฐานข้อมูลสิ่งอำนวยความสะดวก ระบบสาธารณูปโภค และแผนการบำรุงรักษาสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการบริหารจัดการอุทยานแห่งชาติ

                          - กำหนดแผนงานการบำรุงรักษาสิ่งอำนวยความสะดวกและระบบสาธารณูปโภคในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ และรับผิดชอบในการสนับสนุนให้เกิดการบำรุงรักษาในอุทยานแห่งชาติและวนอุทยาน

                          - ติดตามและประเมินผลตามแผนงานการบำรุงรักษาสิ่งอำนวยความสะดวกและระบบสาธารณูปโภค

                          - ปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

4. ฝ่ายพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม  (โทร 0 2579 7777 ต่อ 1752) มีหน้าที่ความรับผิดชอบ

                          - สำรวจรวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลพร้อมจัดลำดับความสำคัญการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาด้านขยะมูลฝอย น้ำเสีย และพลังงานสะอาด

                          - กำหนดแนวทาง มาตรการ แผนงานและแนวทางการปฏิบัติงานที่เหมาะสม

                          - ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแนวทาง มาตรการ แผนงานและแนวทางปฏิบัติ

                          - พัฒนารูปแบบการจัดการขยะมูลฝอย ระบบบำบัดน้ำเสีย และพลังงานสะอาดที่เหมาะสม

                          - เสริมสร้างขีดความสามารถให้กับบุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้อง

                          - ประสานความร่วมมือหน่วยงานอื่นในการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมในอุทยานแห่งชาติ

                          - ปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 

 

© 2014 www.dnp.go.th. All Rights Reserved.