(0)


ส่วนอนุรักษ์ทรัพยากร

หน้าหลัก / หน่วยงาน / ส่วนอนุรักษ์ทรัพยากร

มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

                       1) ดำเนินการสำรวจ จัดตั้ง ขยาย และเพิกถอนพื้นที่อุทยานแห่งชาติและวนอุทยาน

                       2) วางระบบ กำหนดแนวทาง มาตรการ และทำข้อตกลง กำหนดตัวชี้วัด การปฏิบัติในการคุ้มครองพื้นที่อุทยานแห่งชาติและวนอุทยาน เพื่อเป็นตัวชี้วัดความสำเร็จของงาน การประสานจัดการในการแก้ปัญหาความขัดแย้งกับมวลชน การแก้ไขปัญหาที่ดิน สร้างมวลชนสัมพันธ์ ในอุทยานแห่งชาติและวนอุทยาน

                      3) ติดตาม ตรวจสอบ รวบรวม วิเคราะห์แนวโน้มแห่งคดีที่เกิดขึ้น ประสานงานร่วมแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับอรรถคดีต่างๆ การจัดการคดีและของกลาง

                       4) ติดตาม ประเมินผล สรุปผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานอุทยานแห่งชาติและวนอุทยานตามข้อตกลงให้ผู้อำนวยการสำนักอุทยานแห่งชาติ ทราบ

                       5) กำหนดแผนงาน มาตรการ ดำเนินการส่งเสริม และพัฒนาการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการพื้นที่อุทยานแห่งชาติ รวมทั้งประสานการดำเนินงานกับหน่วยงานภายใน ภายนอก และ

คณะกรรมการที่ปรึกษาอุทยานแห่งชาติ (PAC) เพื่อรวบรวมติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน

                       6) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

                       1) ดำเนินการสำรวจ จัดตั้ง ขยาย และเพิกถอนพื้นที่อุทยานแห่งชาติและวนอุทยาน

                       2) วางระบบ กำหนดแนวทาง มาตรการ และทำข้อตกลง กำหนดตัวชี้วัด การปฏิบัติในการคุ้มครองพื้นที่อุทยานแห่งชาติและวนอุทยาน เพื่อเป็นตัวชี้วัดความสำเร็จของงาน การประสานจัดการในการแก้ปัญหาความขัดแย้งกับมวลชน การแก้ไขปัญหาที่ดิน สร้างมวลชนสัมพันธ์ ในอุทยานแห่งชาติและวนอุทยาน

                      3) ติดตาม ตรวจสอบ รวบรวม วิเคราะห์แนวโน้มแห่งคดีที่เกิดขึ้น ประสานงานร่วมแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับอรรถคดีต่างๆ การจัดการคดีและของกลาง

                       4) ติดตาม ประเมินผล สรุปผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานอุทยานแห่งชาติและวนอุทยานตามข้อตกลงให้ผู้อำนวยการสำนักอุทยานแห่งชาติ ทราบ

                       5) กำหนดแผนงาน มาตรการ ดำเนินการส่งเสริม และพัฒนาการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการพื้นที่อุทยานแห่งชาติ รวมทั้งประสานการดำเนินงานกับหน่วยงานภายใน ภายนอก และ

คณะกรรมการที่ปรึกษาอุทยานแห่งชาติ (PAC) เพื่อรวบรวมติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน

                       6) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

แบ่งงานรับผิดชอบ ดังนี้

1. ฝ่ายบริหารทั่วไป  (โทร 0 2579 7777 ต่อ 1760) มีหน้าที่ความรับผิดชอบ

                          - กำกับ ดูแลเกี่ยวกับงานสารบรรณ และการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับเอกสารต่างๆ ให้เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และแก้ไขเพิ่มเติม

                                 - ควบคุม ดูแลเวลาทำการ จัดทำงบเดือนเวลาทำการของข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ตรวจสอบการลา และการขออนุมัติไปราชการของข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการในสังกัดให้เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง

                          - จัดทำคำของบประมาณ กำกับ ดูแล การเบิกจ่ายงบประมาณและตรวจสอบใบสำคัญต่างๆ ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของส่วนอนุรักษ์ทรัพยากร

                          - จัดหาพัสดุ ควบคุม ดูแล ครุภัณฑ์ให้อยู่ในสภาพที่สามารถปฏิบัติงานได้ โดยให้เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และแก้ไขเพิ่มเติม รวมทั้งการประสานขอใช้พาหนะเพื่อเดินทางไปราชการของข้าราชการและพนักงานในสังกัด

                          - ประสานการดำเนินการจัดทำรายงานประเมินผลบุคลากรและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดของส่วนอนุรักษ์ทรัพยากร

                          - ปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

2. ฝ่ายอนุรักษ์ทรัพยากร  (โทร 0 2579 7777 ต่อ 1763) มีหน้าที่ความรับผิดชอบ

                          -  ดำเนินการเกี่ยวกับการสำรวจ จัดตั้ง ขยายเขต และเพิกถอนอุทยานแห่งชาติ

                          - ติดตาม เร่งรัด จัดเตรียมข้อมูลเอกสารคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติและประสานงานจัดประชุมคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติ

                          - กำหนดหลักเกณฑ์ มาตรการในการจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรเพื่อการจัดการพื้นที่อุทยานแห่งชาติ ให้เป็นไปตามหลักการบริหารจัดการอุทยานแห่งชาติ ตลอดจนประสานความร่วมมือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดการความขัดแย้งกับชุมชน การแก้ไขปัญหาที่ดิน สร้างมวลชนสัมพันธ์ การนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้ในการจัดการพื้นที่ พัฒนาความรู้ความเข้าใจของชุมชนต่อการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

                          - ปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

3. ฝ่ายป้องกันและคดี  (โทร 0 2579 7777 ต่อ 1762) มีหน้าที่ความรับผิดชอบ

                          - ควบคุม กำกับดูแลการบริหารงาน/การปฏิบัติงานด้านการป้องกันดูแลรักษาพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติในภาพรวม ให้เป็นไปตามหลักการของรูปแบบการจัดตั้งพื้นที่นั้น ตลอดจนแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น

                          - ตรวจสอบพิจารณาแผน และมาตรการด้านการป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดตามกฎหมายอุทยานแห่งชาติและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งกำหนดแนวทางการสนธิกำลังเพื่อการป้องกันดูแลรักษาอุทยานแห่งชาติอย่างมีประสิทธิภาพ

                          - ปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

                          - ตรวจสอบพิจารณาแผน และมาตรการด้านการป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดตามกฎหมายอุทยานแห่งชาติและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งกำหนดแนวทางการสนธิกำลังเพื่อการป้องกันดูแลรักษาอุทยานแห่งชาติอย่างมีประสิทธิภาพ

                          - ปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

© 2014 www.dnp.go.th. All Rights Reserved.