(0)


ส่วนกู้ภัยอุทยานแห่งชาติ

หน้าหลัก / หน่วยงาน / ส่วนกู้ภัยอุทยานแห่งชาติ

มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

                       1) จัดทำแผนด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน เตือนภัย และการกู้ภัยในอุทยานแห่งชาติให้ได้มาตรฐานในอุทยานแห่งชาติและวนอุทยานทั่วประเทศ

                       2) วางมาตรการและกำกับดูแลความปลอดภัยด้านต่างๆ

                       3) ศึกษาพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการเฝ้าระวัง และการแจ้งเตือนภัย

                       4) ประเมินสถานการณ์ ความต้องการ การรายงานสถานการณ์ และอำนวยการปฏิบัติการฉุกเฉินกรณีอพยพช่วยเหลือประชาชน และ/หรือเจ้าหน้าที่ในพื้นที่เสี่ยงภัย

                       5) จัดให้มีการฝึกอบรม ฝึกซ้อม ปฏิบัติในการป้องกันและการกู้ภัย ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

                       6) ประสานการปฏิบัติกับชุดกู้ภัยประจำอุทยานแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อให้การปฏิบัติการเป็นไปอย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพสูงสุด

                       7) ส่งเสริม เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ความรู้และผลงานของสำนักอุทยานแห่งชาติ

                       8) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยใช้รูปแบบของอาสาสมัครในการกู้ภัยและอื่นๆ

                       9) สนับสนุน ควบคุม กำกับดูแลและติดตามผลการปฏิบัติงานศูนย์ประสานงานกู้ภัยอุทยานแห่งชาติ ให้เป็นไปตามกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของศูนย์ประสานงานกู้ภัยอุทยานแห่งชาติ

                       10) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

แบ่งงานรับผิดชอบ ดังนี้

1. ฝ่ายบริหารทั่วไป มีหน้าที่ความรับผิดชอบ

                          - กำกับ ดูแลเกี่ยวกับงานสารบรรณ และการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับเอกสารต่างๆ ให้เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และแก้ไขเพิ่มเติม

                          - ควบคุม ดูแลเวลาทำการ จัดทำงบเดือนเวลาทำการของข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ตรวจสอบการลา และการอนุมัติไปราชการของข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการในสังกัดให้เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง

                          - จัดทำคำของบเดือน กำกับ ดูแล การเบิกจ่ายงบประมาณและตรวจสอบใบสำคัญต่างๆ ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของส่วนกู้ภัยและมวลชนสัมพันธ์

                          - จัดหาพัสดุ ควบคุม ดูแล ครุภัณฑ์ให้อยู่ในสภาพที่สามารถปฏิบัติงานได้ โดยให้เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และแก้ไขเพิ่มเติม รวมทั้งการประสานงานขอใช้พาหนะเพื่อเดินทางไปราชการของข้าราชการและพนักงานในสังกัด

                          - ประสานการดำเนินการจัดทำรายงานประเมินผลบุคลากรและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดของส่วนกู้ภัยและมวลชนสัมพันธ์ และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

- ประสานและติดตามสนับสนุนการดำเนินงานภารกิจของส่วนกู้ภัยและมวลชนสัมพันธ์ กับหน่วยงานภายในและภายนอก

                          - จัดเก็บ รวบรวมฐานข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่รับผิดชอบ

                          - ปฏิบัติงานหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นหรือที่ได้รับมอบหมาย

2. ฝ่ายวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ

                          - รวบรวมข้อมูลจุดเสี่ยงภัยในอุทยานแห่งชาติเพื่อจัดทำเป็นฐานข้อมูล

                          - รวบรวมข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุและสาธารณภัยในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ

                          - วิเคราะห์และประเมินระดับความรุนแรงของอุบัติเหตุและสาธารณภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ

                          - ศึกษาพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ พัฒนาระบบการเฝ้าระวัง และการแจ้งเตือนภัย

                          - ถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง

                          - ติดตามประเมินผลการปฏิบัติ

                          - ปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

3. ฝ่ายมวลชนสัมพันธ์ โทรศัพท์ 0 2561 0777 ต่อ 1795 มีหน้าที่ความรับผิดชอบ

                          - ประสานองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อมขององค์กร

                          - จัดทำบันทึกความร่วมมือ (MOU) ร่วมกับภาคเอกชน

                          - ปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

4. ฝ่ายกู้ภัย โทรศัพท์ 0 2561 0777 ต่อ 1795 มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

                          - จัดทำแผนด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน เตือนภัย และการกู้ภัยในอุทยานแห่งชาติให้ได้มาตรฐานในอุทยานแห่งชาติและวนอุทยานทั่วประเทศ

                          - วางมาตรการและกำกับดูแลความปลอดภัยด้านต่างๆ

                          - พัฒนาและจัดให้มีการฝึกอบรม ฝึกซ้อม ปฏิบัติในการป้องกันและการกู้ภัย ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

                          - ประสานการปฏิบัติกับชุดกู้ภัยประจำอุทยานแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อให้การปฏิบัติการเป็นไปอย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพสูงสุด

                          - ส่งเสริมให้มีอาสาสมัครการกู้ภัย

                          - ปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

5. ศูนย์กู้ภัยและมวลชนสัมพันธ์ที่ 1 – 6 มีหน้าที่ความรับผิดชอบ

                          - จัดทำแผนด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน เตือนภัย การกู้ภัยในอุทยานแห่งชาติให้ได้มาตรฐาน

                          - วางมาตรการและกำกับดูแลความปลอดภัยด้านต่างๆ

                          - พัฒนาและจัดให้มีการฝึกอบรม ฝึกซ้อม ปฏิบัติในการป้องกันและการกู้ภัยให้เป็นมาตรฐานสากล

                          - ประสานการปฏิบัติกับชุดกู้ภัยประจำอุทยานแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อให้การปฏิบัติการเป็นไปอย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพสูงสุด

                          - เสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับหน่วยงาน องค์กร และประชาชน ที่เกี่ยวข้อง

                          - จัดกิจกรรมสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ

                          - ส่งเสริมให้มีเครือข่ายของอาสาสมัครการกู้ภัย

                          - ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

5.1 ศูนย์กู้ภัยและมวลชนสัมพันธ์ ภาคตะวันออก

รับผิดชอบดำเนินการอุทยานแห่งชาติ ภาคตะวันออก จำนวน 11 แห่ง ได้แก่ อุทยานแห่งชาติทับลานจังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดนครราชสีมา อุทยานแห่งชาติปางสีดา จังหวัดสระแก้ว จังหวัดปราจีนบุรี อุทยานแห่งชาติน้ำตกสามหลั่น จังหวัดสระบุรี อุทยานแห่งชาติน้ำตกเจ็ดสาวน้อย จังหวัดสระบุรี จังหวัดนครราชสีมา    อุทยานแห่งชาติเขาชะเมา-เขาวง จังหวัดระยอง จังหวัดจันทบุรี อุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า – หมู่เกาะเสม็ด จังหวัดระยอง อุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิ้ว จังหวัดจันทบุรี อุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฎ จังหวัดจันทบุรี   อุทยานแห่งชาติเขาสิบห้าชั้น จังหวัดจันทบุรี อุทยานแห่งชาติน้ำตกคลองแก้ว จังหวัดตราด อุทยานแห่งชาติ   หมู่เกาะช้าง จังหวัดตราด

5.2 ศูนย์กู้ภัยและมวลชนสัมพันธ์ ภาคตะวันตก

รับผิดชอบดำเนินการอุทยานแห่งชาติ ภาคตะวันตก จำนวน 26 แห่ง ได้แก่ อุทยานแห่งชาติเอราวัณ จังหวัดกาญจนบุรี อุทยานแห่งชาติไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี อุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์ จังหวัดกาญจนบุรี อุทยานแห่งชาติเขาแหลม จังหวัดกาญจนบุรี อุทยานแห่งชาติเฉลิมรัตนโกสินทร์ จังหวัดกาญจนบุรี
อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี อุทยานแห่งชาติลำคลองงู จังหวัดกาญจนบุรี อุทยานแห่งชาติ
เฉลิมพระเกียตริไทยประจัน จังหวัดราชบุรี อุทยานแห่งชาติพุเตย จังหวัดสุพรรณบุรี อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อุทยานแห่งชาติน้ำตกห้วยยาง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อุทยานแห่งชาติกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อุทยานแห่งชาติหาดวนกร จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ จังหวัดกำแพงเพชร จังหวัดนครสวรรค์ อุทยานแห่งชาติ   คลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร  อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า จังหวัดกำแพงเพชร จังหวัดตาก อุทยานแห่งชาติ ลานสาง จังหวัดตาก อุทยานแห่งชาติตากสินมหาราช จังหวัดตาก อุทยานแห่งชาติแม่เมย จังหวัดตาก   อุทยานแห่งชาติขุนพะวอ จังหวัดตาก อุทยานแห่งชาติน้ำตกพาเจริญ จังหวัดตาก อุทยานแห่งชาติรามคำแหง
จังหวัดสุโขทัย อุทยานแห่งชาติศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย อุทยานแห่งชาติไม้กลายเป็นหิน จังหวัดตาก  อุทยานแห่งชาติอ่าวสยาม จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

5.3 ศูนย์กู้ภัยและมวลชนสัมพันธ์ ภาคใต้

รับผิดชอบดำเนินการอุทยานแห่งชาติ ภาคใต้ จำนวน 39 แห่ง ได้แก่ อุทยานแห่งชาติเขาสก   จังหวัดสุราษฎร์ธานี อุทยานแห่งชาติแก่งกรุง จังหวัดสุราษฎร์ธานี อุทยานแห่งชาติใต้ร่มเย็น จังหวัดสุราษฎร์ธานีอุทยานแห่งชาติคลองพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี อุทยานแห่งชาติน้ำตกหงาว จังหวัดระนอง อุทยานแห่งชาติ ลำน้ำกระบุรี จังหวัดระนอง อุทยานแห่งชาติแหลมสน จังหวัดระนอง อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะระนอง     จังหวัดระนอง อุทยานแห่งชาติธารเสด็จ-หมู่เกาะพงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง จังหวัดสุราษฎร์ธานี อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร จังหวัดชุมพร อุทยานแห่งชาติเขาหลวง จังหวัดนครศรีธรรมราช อุทยานแห่งชาติน้ำตกโยง จังหวัดนครศรีธรรมราช อุทยานแห่งชาติเขานัน จังหวัดนครศรีธรรมราช อุทยานแห่งชาติน้ำตกสี่ขีด จังหวัดนครศรีธรรมราช อุทยานแห่งชาติหาดขนอม-หมู่เกาะทะเลใต้ จังหวัดนครศรีธรรมราช อุทยานแห่งชาติสันกาลาคีรี จังหวัดสงขลา อุทยานแห่งชาติเขาน้ำค้าง จังหวัดสงขลา อุทยานแห่งชาติสิรินาถ จังหวัดภูเก็ต อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี จังหวัดกระบี่ อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตา จังหวัดกระบี่ อุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี จังหวัดกระบี่ อุทยานแห่งชาติเขาพนมเบญจา จังหวัดกระบี่ อุทยานแห่งชาติเขาปู่-เขาย่า จังหวัดพัทลุง อุทยานแห่งชาติศรีพังงา จังหวัดพังงา อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา จังหวัดพังงา อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ จังหวัดพังงา อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน จังหวัดพังงา  อุทยานแห่งชาติเขาลำปี-หาดท้ายเหมือง จังหวัดพังงา อุทยานแห่งชาติเขาหลัก-ลำรู่ จังหวัดพังงา อุทยานแห่งชาติน้ำตกทรายขาว จังหวัดปัตตานี อุทยานแห่งชาติบางลาง จังหวัดยะลา อุทยานแห่งชาติบูโด-สุไหงปาดี    จังหวัดนราธิวาส อุทยานแห่งชาติน้ำตกซีโป จังหวัดนราธิวาส อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม จังหวัดตรัง  อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา จังหวัดตรัง จังหวัดสตูล อุทยานแห่งชาติตะรุเตา จังหวัดสตูล อุทยานแห่งชาติอ่าวมะนาว-เขาตันหยง จังหวัดนราธิวาส อุทยานแห่งชาติสันกาลาคีรี จังหวัดสงขลา

5.4 ศูนย์กู้ภัยและมวลชนสัมพันธ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

รับผิดชอบดำเนินการอุทยานแห่งชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 25 แห่ง ได้แก่ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จังหวัดนครนายก จังหวัดสระบุรี จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดปราจีนบุรี อุทยานแห่งชาติตาพระยา จังหวัดสระแก้ว จังหวัดบุรีรัมย์ อุทยานแห่งชาติตาดโตน จังหวัดชัยภูมิ อุทยานแห่งชาติไทรทอง จังหวัดชัยภูมิ อุทยานแห่งชาติภูแลนคา จังหวัดชัยภูมิ อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม จังหวัดชัยภูมิ อุทยานแห่งชาติภูเวียง จังหวัดขอนแก่น อุทยานแห่งชาติภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น จังหวัดเลย อุทยานแห่งชาติน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น จังหวัดชัยภูมิอุทยานแห่งชาติภูกระดึง จังหวัดเลย อุทยานแห่งชาติภูเรือ จังหวัดเลย อุทยานแห่งชาติภูสวนทราย จังหวัดเลย อุทยานแห่งชาติแก่งตะนะ จังหวัดอุบลราชธานี อุทยานแห่งชาติผาแต้ม จังหวัดอุบลราชธานี อุทยานแห่งชาติภูจอง-นายอย จังหวัดอุบลราชธานี อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดศรีสะเกษ อุทยานแห่งชาติภูผาเทิบ จังหวัดมุกดาหาร อุทยานแห่งชาติภูสระดอกบัว จังหวัดอำนาจเจริญ จังหวัดยโสธร จังหวัดมุกดาหาร อุทยานแห่งชาตินายูง-น้ำโสม จังหวัดอุดรธานี อุทยานแห่งชาติภูพาน จังหวัดสกลนคร จังหวัดกาฬสินธุ์ อุทยานแห่งชาติภูเก้า-ภูพานคำ จังหวัดหนองบัวลำพู จังหวัดอุดรธานี จังหวัดขอนแก่น อุทยานแห่งชาติภูผาเหล็ก จังหวัดสกลนคร จังหวัดอุดรธานี จังหวัดกาฬสินธุ์ อุทยานแห่งชาติภูผายล จังหวัดสกลนคร จังหวัดนครพนม จังหวัดมุกดาหาร อุทยานแห่งชาติภูลังกา จังหวัดสกลนคร จังหวัดนครพนม อุทยานแห่งชาติภูผายา จังหวัดอุดรธานี

5.5 ศูนย์กู้ภัยและมวลชนสัมพันธ์ ภาคเหนือตอนบน

รับผิดชอบดำเนินการอุทยานแห่งชาติ ภาคเหนือตอนบน จำนวน 29 แห่ง ได้แก่ อุทยานแห่งชาติ   แจ้ซ้อน จังหวัดลำปาง อุทยานแห่งชาติแม่วะ จังหวัดลำปาง จังหวัดตาก อุทยานแห่งชาติถ้ำผาไท จังหวัดลำปาง อุทยานแห่งชาติดอยจง จังหวัดลำปาง จังหวัดลำพูน อุทยานแห่งชาติดอยขุนตาล จังหวัดลำพูน จังหวัดลำปาง อุทยานแห่งชาติดอยหลวง จังหวัดเชียงราย จังหวัดพะเยา จังหวัดลำปาง อุทยานแห่งชาติขุนแจ จังหวัดเชียงราย อุทยานแห่งชาติลำน้ำกก จังหวัดเชียงราย อุทยานแห่งชาติภูซาง จังหวัดเชียงราย จังหวัดพะเยา อุทยานแห่งชาติดอยภูนาง จังหวัดพะเยา อุทยานแห่งชาติแม่ปืม จังหวัดเชียงราย จังหวัดพะเยา อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่ อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย จังหวัดเชียงใหม่ อุทยานแห่งชาติศรีลานนา จังหวัดเชียงใหม่ อุทยานแห่งชาติแม่ปิง จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดลำพูน จังหวัดตาก อุทยานแห่งชาติออบหลวง จังหวัดเชียงใหม่ อุทยานแห่งชาติออบขาน จังหวัดเชียงใหม่ อุทยานแห่งชาติผาแดง จังหวัดเชียงใหม่ อุทยานแห่งชาติดอยเวียงผา จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงราย อุทยานแห่งชาติดอยผ้าห่มปก จังหวัดเชียงใหม่ อุทยานแห่งชาติแม่โถ จังหวัดเชียงใหม่ อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน อุทยานแห่งชาติแม่ตระไคร้ จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดลำพูน อุทยานแห่งชาติขุนขาน จังหวัดเชียงใหม่ อุทยานแห่งชาติแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ อุทยานแห่งชาติสาละวิน  จังหวัดแม่ฮ่องสอน  อุทยานแห่งชาติแม่เงา  จังหวัดแม่ฮ่องสอน  จังหวัดตากจังหวัดเชียงใหม่  อุทยานแห่งชาติถ้ำปลา-ผาเสื่อ  จังหวัดแม่ฮ่องสอน  อุทยานแห่งชาติน้ำตกแม่สุรินทร์  จังหวัดแม่ฮ่องสอน

5.6 ศูนย์กู้ภัยและมวลชนสัมพันธ์ ภาคเหนือตอนล่าง

รับผิดชอบดำเนินการอุทยานแห่งชาติ ภาคเหนือตอนล่าง จำนวน 20 แห่ง ได้แก่ อุทยานแห่งชาติ    ภูหินร่องกล้า จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดเลย อุทยานแห่งชาติแก่งเจ็ดแคว จังหวัดพิษณุโลก อุทยานแห่งชาติ   น้ำตกชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดเพชรบูรณ์     อุทยานแห่งชาติเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ อุทยานแห่งชาติตาดหมอก จังหวัดเพชรบูรณ์ อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว จังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดพิษณุโลก อุทยานแห่งชาติ     ลำน้ำน่าน จังหวัดแพร่ จังหวัดอุตรดิตถ์ อุทยานแห่งชาติต้นสักใหญ่ จังหวัดอุตรดิตถ์ อุทยานแห่งชาติดอยผากลอง จังหวัดแพร่ อุทยานแห่งชาติแม่ยม จังหวัดแพร่ จังหวัดลำปาง อุทยานแห่งชาติเวียงโกศัย จังหวัดแพร่ จังหวัดลำปาง อุทยานแห่งชาติขุนน่าน จังหวัดน่าน อุทยานแห่งชาติขุนสถาน จังหวัดน่าน อุทยานแห่งชาติดอยภูคา จังหวัดน่าน อุทยานแห่งชาติแม่จริม จังหวัดน่าน อุทยานแห่งชาตินันทบุรี จังหวัดน่าน อุทยานแห่งชาติถ้ำสะเกิน จังหวัดน่าน อุทยานแห่งชาติศรีน่าน จังหวัดน่าน

 

© 2014 www.dnp.go.th. All Rights Reserved.