(0)


ส่วนจัดการทรัยากร

หน้าหลัก / หน่วยงาน / ส่วนจัดการทรัยากร

มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

                       1) พิจารณาเกี่ยวกับการอนุญาต การติดตาม กำกับ ดูแล ควบคุมการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการอนุญาตใช้ประโยชน์พื้นที่ตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 เพื่อดำเนินกิจกรรมต่างๆ ยกเว้นการอนุญาตเข้าไปดำเนินการศึกษาวิจัย

                       2) กำหนดระเบียบ หลักเกณฑ์ ประกาศ กฎกระทรวง และข้อกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการอนุญาต การจัดการพื้นที่ และทรัพยากรในอุทยานแห่งชาติ

                       3) กำหนดแผนงาน ดำเนินการ ควบคุม และประสานงานในเรื่องการฟื้นฟูทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในอุทยานแห่งชาติ

                       4) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

แบ่งงานรับผิดชอบดังนี้

1. ฝ่ายบริหารทั่วไป (โทรศัพท์ 0 2579 6666 ต่อ 1770,1772) มีหน้าที่ความรับผิดชอบ

                          - กำกับ ดูแลเกี่ยวกับงานสารบรรณ และการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับเอกสารต่างๆ ให้เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และแก้ไขเพิ่มเติม

                          - ควบคุม ดูแลเวลาทำการ จัดทำงบเดือนเวลาทำการของข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ตรวจสอบการลา และการขออนุมัติไปราชการของข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการในสังกัดให้เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง

                          - จัดทำคำของบประมาณ กำกับ ดูแล การเบิกจ่ายงบประมาณและตรวจสอบใบสำคัญต่างๆ ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของส่วนอนุรักษ์ทรัพยากร

                          - จัดหาพัสดุ ควบคุม ดูแล ครุภัณฑ์ให้อยู่ในสภาพที่สามารถปฏิบัติงานได้ โดยให้เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และแก้ไขเพิ่มเติม รวมทั้งการประสานขอใช้พาหนะเพื่อเดินทางไปราชการของข้าราชการและพนักงานในสังกัด

                          - ประสานการดำเนินการจัดทำรายงานประเมินผลบุคลากรและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดของส่วนจัดการทรัพยากร

                          - ประสานการดำเนินงานกับหน่วยงานภายในภายนอก เพื่อรวบรวมติดตามประเมินผลรายงานการปฏิบัติงาน การอนุญาตการใช้ประโยชน์ในอุทยานแห่งชาติ

                         - ปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

2. ฝ่ายอนุญาตและกิจการพิเศษ   (โทรศัพท์ 0 2579 6666 ต่อ 1770,1772) มีหน้าที่ความรับผิดชอบ

                          - ตรวจสอบ ควบคุม และพิจารณาการใช้ประโยชน์และอนุญาตในการดำเนินกิจการใดๆ เพื่อหาผลประโยชนในอุทยานแห่งชาติ และกิจกรรมในวนอุทยาน

                          - กำหนดระเบียบเกี่ยวกับการอนุญาตให้เข้าไปดำเนินกิจการใดๆ เพื่อหาประโยชน์   ในอุทยานแห่งชาติ ระเบียบเกี่ยวกับการเข้าไปในอุทยานแห่งชาติ รวมทั้งระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติการ       เพื่อประโยชน์ในการคุ้มครอง ดูแล รักษาอุทยานแห่งชาติ หรือเพื่ออำนวยความสะดวกในการทัศนาจร หรือการพักอาศัย หรือเพื่ออำนวยความปลอดภัย หรือให้ความรู้แก่ประชาชน

                          - ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการและฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ และทรัพยากรอื่น ในอุทยานแห่งชาติ

                          - กำหนดแผนงาน ดำเนินการควบคุม และประสานงานในเรื่องการฟื้นฟูทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในอุทยานแห่งชาติและวนอุทยาน

                                  - ปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

3. ฝ่ายจัดการทรัพยากร  (โทรศัพท์ 0 2579 6666 ต่อ 1770,1772) มีหน้าที่ความรับผิดชอบ   

                          - ตรวจสอบ ควบคุม และพัฒนาเกี่ยวกับการปฏิบัติการของพนักงานเจ้าหน้าที่ในการคุ้มครองดูแลและรักษาอุทยานแห่งชาติ หรือเพื่ออำนวยความสะดวกในการทัศนาจรหรือการพักอาศัย หรือเพื่ออำนวยความปลอดภัย หรือให้ความรู้แก่ประชาชน

                          - กำหนดแนวทาง หรือมาตรการของพนักงานเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานเพื่อการคุ้มครองดูแลรักษาอุทยานแห่งชาติ

                          - ส่งเสริม และประสานความร่วมมือการปฏิบัติงาน เพื่ออำนวยความสะดวกแก่การปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่

                          - ปฏิบัติงาน หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานหน่วยงานอื่น หรือตามที่ได้รับมอบหมาย

                          - ปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

4. ฝ่ายจัดการฟื้นฟูทรัพยากร  (โทรศัพท์ 0 2579 6666 ต่อ 1770,1772) มีหน้าที่ความรับผิดชอบ

                          - กำหนดมาตรการ ประสานและดำเนินการเกี่ยวกับการปลูกฟื้นฟูรวมทั้งการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ

                          - ประสานงานการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติในเขตอุทยานแห่งชาติ

                          - ปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

 

© 2014 www.dnp.go.th. All Rights Reserved.