(0)


ส่วนอำนวยการ

หน้าหลัก / หน่วยงาน / ส่วนอำนวยการ

มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

 1) ปฏิบัติงานสารบรรณทั่วไปของสำนัก

 2) ปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี และพัสดุของสำนัก

 3) ดำเนินงานด้านการบริหารบุคคลของสำนัก

 4) ควบคุม ดูแลอาคารสถานที่ ยานพาหนะ และครุภัณฑ์ของสำนัก

 5) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

แบ่งงานรับผิดชอบ ดังนี้

1. ฝ่ายบริหารทั่วไป  (โทร 0 2579 7777 ต่อ 1714) มีหน้าที่ความรับผิดชอบ

  - กำกับ ดูแลเกี่ยวกับงานสารบรรณ และการปฏิบัติงานเกี่ยวกับเอกสารต่างๆ ให้เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

  - ควบคุม ดูแลเวลาทำการ จัดทำงบเดือนเวลาทำการข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัด ตรวจสอบการลาและการขออนุมัติไปราชการของข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ ให้เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง

  - ควบคุมค่าโทรศัพท์ทางไกล และค่าสาธารณูปโภคของสำนักอุทยานแห่งชาติ

  - ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

2. ฝ่ายบริหารบุคคล  (โทร 0 2579 7777 ต่อ 1715,1704) มีหน้าที่ความรับผิดชอบ

  - ดำเนินการเกี่ยวกับบุคลากร ในการแต่งตั้งโยกย้าย การช่วยราชการ ตลอดจนการส่งตัว

  - ดำเนินการการขอปรับและเลื่อนระดับของบุคลากร

  - รวบรวมแบบการประเมินบุคลากรและประเมินผล ตามบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติราชการ รายบุคคล เพื่อนำมาใช้ในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ค่าจ้าง และค่าตอบแทน รวมถึงการระงับการจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง และค่าตอบแทน ของบุคลากรในสังกัดสำนัก

  - ดำเนินการเกี่ยวกับทะเบียนประวัติของข้าราชการ ลูกจ้างประจำสำนักอุทยานแห่งชาติ

  - ดำเนินการเกี่ยวกับการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ การขอบำเหน็จบำนาญ การขอรับเงินช่วยเหลือในกรณีต่างๆ

  - ดำเนินการเกี่ยวกับการลาไปต่างประเทศ ลาอุปสมบท การลาออกของบุคลากร

  - ดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ การตรวจสอบ สืบสวนข้อเท็จจริง การป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักอุทยานแห่งชาติ

  - ประสานติดตาม สนับสนุนการดำเนินงานภายใต้ภารกิจของส่วนอำนวยการกับหน่วยงานภายในและภายนอก

  - การดำเนินการเกี่ยวกับพนักงานราชการ

  - การขอจ้างลูกจ้างชั่วคราว จากเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้เพื่อบำรุงรักษาอุทยานแห่งชาติ) ในกรณีจ้างใหม่เพื่อทำความตกลงกับกรมบัญชีกลาง

  - ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

3. ฝ่ายการเงินและบัญชี  (โทร 0 2579 7777 ต่อ 1716) มีหน้าที่ความรับผิดชอบ

  - ตรวจสอบและควบคุม การเบิกจ่ายงบประมาณและนอกงบประมาณ (เงินรายได้เพื่อบำรุงรักษาอุทยานแห่งชาติ) ให้เป็นไปตามระเบียบและกฎหมาย

  - ตรวจสอบควบคุมใบสำคัญ การเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้เพื่อบำรุงรักษาอุทยานแห่งชาติ)             

  - เก็บรวบรวมระเบียบเกี่ยวกับการเงิน ร่างโต้ตอบหนังสือและตอบข้อซักถาม ระเบียบเกี่ยวกับการเงินและบัญชี

  - รายงานผลและความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณของส่วนอำนวยการ

  - ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

 4. ฝ่ายพัสดุ  (โทร 0 2579 7777 ต่อ 1710,1712,1713,1718) มีหน้าที่ความรับผิดชอบ

  - ดำเนินการเกี่ยวกับพัสดุของสำนักอุทยานแห่งชาติ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

  - จัดทำทะเบียนควบคุมทรัพย์สิน ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ของสำนักอุทยานแห่งชาติ

  - ควบคุม ดูแล ครุภัณฑ์ของหน่วยงานให้อยู่ในสภาพพร้อมที่จะสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

  - ดูแล บำรุงรักษาอาคารสถานที่และส่วนประกอบของอาคารของสำนักอุทยานแห่งชาติให้อยู่ในสภาพดี

  - ควบคุมการใช้รถยนต์ส่วนกลาง และการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงให้เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการบำรุงรักษายานพาหนะให้อยู่ในสภาพดี พร้อมใช้งาน

  - การดำเนินการเกี่ยวกับการจ้างพนักงานจ้างเหมา

  - ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

 

© 2014 www.dnp.go.th. All Rights Reserved.