(0)


ส่วนแผนงานอุทยานแห่งชาติ

หน้าหลัก / หน่วยงาน / ส่วนแผนงานอุทยานแห่งชาติ

มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

1) ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทำแผนงานและคำของบประมาณประจำปีในการบริหารจัดการอุทยานแห่งชาติ ภายใต้นโยบาย แนวทาง ยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการ และข้อสั่งการของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช รวมทั้งจัดทำแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติราชการของสำนักอุทยานแห่งชาติ

2) ปฏิบัติงานด้านแผนงานและงบประมาณประจำปี การจัดสรรแผนงานและงบประมาณให้หน่วยงาน การพิจารณาตรวจสอบ กิจกรรมงาน/โครงการฯ ที่หน่วยงานขอรับการสนับสนุนงบประมาณนอกแผนงานปกติระหว่างปี การขออนุมัติเงินประจำงวด การโอน และการเปลี่ยนแปลงเงินประจำงวด

ทั้งเงินงบประมาณปกติและเงินนอกงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น รวมทั้งติดตามและรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณในความรับผิดชอบ

3) รวบรวม วิเคราะห์ ตรวจสอบแผนงาน/โครงการ ที่เสนอขอใช้เงินรายได้เพื่อบำรุงรักษาอุทยานแห่งชาติ ทั้งที่เสนอต่อคณะกรรมการพิจารณาใช้จ่ายเงินรายได้เพื่อบำรุงรักษาอุทยานแห่งชาติ และที่

เป็นกรณีเร่งด่วน รวมทั้งการตรวจสอบ รับชำระเงินและออกใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียม และค่าตอบแทนที่พัก และจัดทำบัญชีเงินรายได้ ตลอดจนพิจารณาการใช้และดำเนินการในเรื่องต่างๆ ทั้งหมด ที่เกี่ยวข้องกับเงินรายได้เพื่อบำรุงรักษาอุทยานแห่งชาติ

4) ประสานงานการปฏิบัติราชการ ได้แก่ การดำเนินงานตามข้อสั่งการของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การตรวจราชการ การควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง คำรับรองการปฏิบัติราชการ และการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบราชการ รวมทั้งจัดทำรายงานประจำปีของสำนัก

5) ทำข้อตกลงการปฏิบัติงานของหน่วยงาน กำหนดตัวชี้วัด ติดตาม ประเมินผล วิเคราะห์การปฏิบัติงานตามแผนงาน งบประมาณ หรือข้อสั่งการต่างๆ ของหน่วยงานภายในสำนักอุทยานแห่งชาติ อุทยานแห่งชาติและวนอุทยาน

6) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

แบ่งงานรับผิดชอบ ดังนี้

1. ฝ่ายบริหารทั่วไป  (โทร 0 2579 7777 ต่อ 1780) มีหน้าที่ความรับผิดชอบ

 - กำกับ ดูแลเกี่ยวกับงานสารบรรณ และการปฏิบัติงานเกี่ยวกับเอกสารต่างๆ ให้เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

 - ควบคุม ดูแลเวลาทำการ จัดทำงบเดือนเวลาทำการข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัด ตรวจสอบการลาและการขออนุมัติไปราชการของข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ ให้เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง

 - ตรวจสอบใบสำคัญต่างๆ ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัด

 - จัดหาพัสดุ ควบคุมและดูแลครุภัณฑ์ให้อยู่ในสภาพที่สามารถปฏิบัติงานได้ โดยให้เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมทั้งการประสานขอใช้ยานพาหนะเพื่อเดินทางไปราชการของข้าราชการและพนักงานเจ้าหน้าที่ในสังกัด

 - ประสานการดำเนินการจัดทำรายงานประเมินบุคลากรและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดของส่วนแผนงานอุทยานแห่งชาติ

 - ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

2. ฝ่ายแผนและงบประมาณ  (โทร 0 2579 7777 ต่อ 1785) มีหน้าที่รับผิดชอบ

  - ตรวจสอบ วิเคราะห์ แผนงาน/โครงการ ในการของบประมาณของหน่วยงานให้สอดคล้องกับภารกิจและนโยบายที่กำหนด

  - รวบรวมข้อมูลและจัดทำเอกสาร ในการชี้แจงคำของบประมาณประจำปี รวมถึงการลงระบบ E-Budgeting

  - จัดทำแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

  - ปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินและโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ

  - ควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณ ส่วนกลางสำนักอุทยานแห่งชาติ

  - จัดทำฐานข้อมูล เพื่อใช้วิเคราะห์งบประมาณประจำปี

  - ติดตาม รวบรวม รายงานผล การปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณ และกันเงินเหลื่อมปี ของสำนักอุทยานแห่งชาติ

  - ติดตามการส่งรายงานข้อมูลตามโปรแกรมแผนและผลการใช้เงิน และรายงานผล E-Project tracking

  - จัดทำแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช วิเคราะห์

  - วิเคราะห์ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณ (PART)

  - ติดตามการดำเนินงานงบลงทุนและงบดำเนินงาน ในส่วนของการก่อสร้างและการซ่อมแซมสิ่งอำนวยความสะดวกในอุทยานแห่งชาติ

  - ปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

3. ฝ่ายเงินรายได้  (โทร 0 2579 7777 ต่อ 1784) มีหน้าที่ความรับผิดชอบ

 - รวบรวม ตรวจสอบแผนงาน/โครงการ ที่เสนอขอใช้เงินรายได้ ตลอดจนการจัดประชุมคณะกรรมการเพื่อเสนอการขอใช้เงินรายได้เพื่อบำรุงรักษาอุทยานแห่งชาติ

 - ดำเนินการขออนุมัติใช้เงินรายได้ฯ เป็นกรณีเร่งด่วน  และการใช้จ่ายเงินรายได้ฯ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการใช้จ่ายเงินรายได้เพื่อบำรุงรักษาอุทยานแห่งชาติ พร้อมแจ้งแผนการใช้จ่ายเงินรายได้

 - รับชำระเงินค่าธรรมเนียมและค่าตอบแทนที่พัก ตลอดจนตรวจสอบและสรุปรายงานการรับและการนำส่งเงินรายได้ฯ ให้เป็นไปตามระเบียบราชการ

 - ตรวจสอบ ยืนยัน การชำระเงินค่าตอบแทนที่พักผ่านทางธนาคาร

 - ควบคุมการใช้จ่ายเงินรายได้ฯ ที่ได้รับอนุมัติให้เบิกจ่ายที่ส่วนกลาง

 - โอนเงินรายได้ฯ จากส่วนกลางให้สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่มีเงินรายได้ไม่เพียงพอในการเบิกจ่ายเพื่อดำเนินโครงการที่ได้รับอนุมัติให้ใช้เงินรายได้ฯ ตรวจสอบ…

 - ตรวจสอบ รวบรวม ติดตาม ผลการจัดเก็บเงินรายได้ฯ และการใช้จ่ายเงินรายได้ฯ ตามแผนงาน/โครงการที่ได้รับอนุมัติให้ใช้เงินรายได้

 - ปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

4. ฝ่ายประสานงานภาคราชการ  (โทร 0 2579 7777 ต่อ 1782) มีหน้าที่ความรับผิดชอบ

 - ประสานการดำเนินงานตามข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 - ประสานการดำเนินงานการตรวจราชการ

 - ประสานการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

 - ปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ 

 - ดำเนินการตามแนวทางการจัดระบบการควบคุมภายใน และการประเมินผลควบคุมภายใน และจัดทำรายงานการควบคุมภายใน

 - ประสานการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลองค์การที่ดี

 - จัดทำรายงานประจำปีของกรมอุทยานแห่งชาติ ตามแนวทางของคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สคช.)

 - ปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่หรือตามที่ได้รับมอบหมาย

 

© 2014 www.dnp.go.th. All Rights Reserved.