(0)


ศูนย์กู้ภัยและมวลชนสัมพันธ์ ภาคตะวันตก

หน้าหลัก / หน่วยงานภาคสนาม / ศูนย์กู้ภัยและมวลชนสัมพันธ์ ภาคตะวันตกวีดิทัศน์


จำนวนผู้เข้าชม : 568    แก้ไขล่าสุด: 5 สิงหาคม 2558

          ศูนย์กู้ภัยและมวลชนสัมพันธ์ ภาคตะวันตก อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของส่วนกู้ภัยและมวลชนสัมพันธ์ สำนักอุทยานแห่งชาติ จัดตั้งขึ้นตามคำสั่งกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ที่ 1831/2559 ลงวันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2559

มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

                       1) จัดทำแผนด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน เตือนภัย และการกู้ภัยในอุทยานแห่งชาติให้ได้มาตรฐานในอุทยานแห่งชาติและวนอุทยานทั่วประเทศ

                       2) วางมาตรการและกำกับดูแลความปลอดภัยด้านต่างๆ

                       3) ศึกษาพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการเฝ้าระวัง และการแจ้งเตือนภัย

                       4) ประเมินสถานการณ์ ความต้องการ การรายงานสถานการณ์ และอำนวยการปฏิบัติการฉุกเฉินกรณีอพยพช่วยเหลือประชาชน และ/หรือเจ้าหน้าที่ในพื้นที่เสี่ยงภัย

                       5) จัดให้มีการฝึกอบรม ฝึกซ้อม ปฏิบัติในการป้องกันและการกู้ภัย ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

                       6) ประสานการปฏิบัติกับชุดกู้ภัยประจำอุทยานแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อให้การปฏิบัติการเป็นไปอย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพสูงสุด

                       7) ส่งเสริม เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ความรู้และผลงานของสำนักอุทยานแห่งชาติ

                       8) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยใช้รูปแบบของอาสาสมัครในการกู้ภัยและอื่นๆ

                       9) สนับสนุน ควบคุม กำกับดูแลและติดตามผลการปฏิบัติงานศูนย์ประสานงานกู้ภัยอุทยานแห่งชาติ ให้เป็นไปตามกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของศูนย์ประสานงานกู้ภัยอุทยานแห่งชาติ

                       10) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

ความรับผิดชอบ ดังนี้

          รับผิดชอบดำเนินการอุทยานแห่งชาติ ภาคตะวันตก จำนวน 26 แห่ง ได้แก่ อุทยานแห่งชาติเอราวัณ จังหวัดกาญจนบุรี อุทยานแห่งชาติไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี อุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์ จังหวัดกาญจนบุรี อุทยานแห่งชาติเขาแหลม จังหวัดกาญจนบุรี อุทยานแห่งชาติ เฉลิมรัตนโกสินทร์ จังหวัดกาญจนบุรี อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี อุทยานแห่งชาติลำคลองงู จังหวัดกาญจนบุรี อุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียตริไทยประจัน จังหวัดราชบุรี อุทยานแห่งชาติพุเตย จังหวัดสุพรรณบุรี อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อุทยานแห่งชาติน้ำตกห้วยยาง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อุทยานแห่งชาติกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อุทยานแห่งชาติหาดวนกร จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ จังหวัดกำแพงเพชร จังหวัดนครสวรรค์ อุทยานแห่งชาติคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร  อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า จังหวัดกำแพงเพชร จังหวัดตาก อุทยานแห่งชาติ ลานสาง จังหวัดตาก อุทยานแห่งชาติตากสินมหาราช จังหวัดตาก อุทยานแห่งชาติแม่เมย จังหวัดตาก อุทยานแห่งชาติขุนพะวอ จังหวัดตาก อุทยานแห่งชาติน้ำตกพาเจริญ จังหวัดตาก อุทยานแห่งชาติรามคำแหงจังหวัดสุโขทัย อุทยานแห่งชาติศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย อุทยานแห่งชาติไม้กลายเป็นหิน จังหวัดตาก อุทยานแห่งชาติอ่าวสยาม จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
รายการข้อมูลที่พักและบริการ© 2014 www.dnp.go.th. All Rights Reserved.