(0)


ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแห่งชาติ จังหวัดนครราชสีมา

หน้าหลัก / หน่วยงานภาคสนาม / ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแห่งชาติ จังหวัดนครราชสีมาวีดิทัศน์


จำนวนผู้เข้าชม : 478    แก้ไขล่าสุด: 0 543

          ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแห่งชาติ จังหวัดนครราชสีมา อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของส่วนวิจัยและพัฒนานวัตนกรรมอุทยานแห่งชาติ สำนักอุทยานแห่งชาติ จัดตั้งขึ้นตามคำสั่งกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ที่ 1663/2559 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

หน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

                          - ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมใหม่ ในอุทยานแห่งชาติและวนอุทยานในพื้นที่รับผิดชอบ

                          - ศึกษา สำรวจ วิจัย รวบรวมข้อมูลทรัพยากรและความหลากหลายทางชีวภาพในอุทยานแห่งชาติและวนอุทยาน

                          - สำรวจ ติดตามการเปลี่ยนแปลง ประเมินสถานภาพทรัพยากรในอุทยานแห่งชาติ และวนอุทยาน รวมทั้งส่งเสริม เผยแพร่ความรู้และสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

                          - สนับสนุนการใช้นวัตกรรมและเทคนิคทางวิชาการในอุทยานแห่งชาติและวนอุทยาน

                          - ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

ความรับผิดชอบ ดังนี้

          รับผิดชอบดำเนินการอุทยานแห่งชาติทางบกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลางตอนบน จำนวน 29 แห่ง ได้แก่ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดสระบุรี จังหวัดนครนายก อุทยานแห่งชาติปางสีดา จังหวัดสระแก้ว จังหวัดปราจีนบุรี อุทยานแห่งชาติทับลาน จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดปราจีนบุรี อุทยานแห่งชาติน้ำตกสามหลั่น จังหวัดสระบุรี อุทยานแห่งชาติตาพระยา จังหวัดสระแก้ว จังหวัดบุรีรัมย์ อุทยานแห่งชาติน้ำตกเจ็ดสาวน้อย จังหวัดสระบุรี จังหวัดนครราชสีมา อุทยานแห่งชาติตาดโตน จังหวัดชัยภูมิ อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม จังหวัดชัยภูมิ อุทยานแห่งชาติ   ภูแลนคา จังหวัดชัยภูมิ อุทยานแห่งชาติไทรทอง จังหวัดชัยภูมิ อุทยานแห่งชาติภูกระดึง จังหวัดเลย อุทยานแห่งชาติภูสวนทราย จังหวัดเลย อุทยานแห่งชาติภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น จังหวัดเลย อุทยานแห่งชาติภูเรือ จังหวัดเลย อุทยานแห่งชาติน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น จังหวัดชัยภูมิ อุทยานแห่งชาติภูเก้า – ภูพานคำ จังหวัดขอนแก่น จังหวัดหนองบัวลำภู อุทยานแห่งชาติภูเวียง จังหวัดขอนแก่น อุทยานแห่งชาติภูพาน จังหวัดสกลนคร จังหวัดกาฬสินธุ์ อุทยานแห่งชาติภูผายล จังหวัดสกลนคร จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดนครพนม อุทยานแห่งชาติภูผาเทิบ จังหวัดมุกดาหาร อุทยานแห่งชาติภูลังกา จังหวัดนครพนม จังหวัดหนองคาย อุทยานแห่งชาติภูสระดอกบัว จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดยโสธร จังหวัดอำนาจเจริญ อุทยานแห่งชาติภูผาเหล็ก จังหวัดสกลนคร จังหวัดอุดรธานี จังหวัดกาฬสินธุ์ อุทยานแห่งชาติผาแต้ม จังหวัดอุบลราชธานี อุทยานแห่งชาติแก่งตะนะ จังหวัดอุบลราชธานี อุทยานแห่งชาติ ภูจอง-นายอย จังหวัดอุบลราชธานี อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดอุบลราชธานี อุทยานแห่งชาตินายูง – น้ำโสม จังหวัดอุดรธานี และอุทยานแห่งชาติภูผายา จังหวัดอุดรธานี
รายการข้อมูลที่พักและบริการ© 2014 www.dnp.go.th. All Rights Reserved.