(0)


ศูนย์กู้ภัยและมวลชนสัมพันธ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

หน้าหลัก / หน่วยงานภาคสนาม / ศูนย์กู้ภัยและมวลชนสัมพันธ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
รายการข้อมูลที่พักและบริการ

จำนวนผู้เข้าชม : 811     แก้ไขล่าสุด: 5 สิงหาคม 2558

          ศูนย์กู้ภัยและมวลชนสัมพันธ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของส่วนกู้ภัยและมวลชนสัมพันธ์ สำนักอุทยานแห่งชาติ จัดตั้งขึ้นตามคำสั่งกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ที่ 1831/2559 ลงวันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2559

มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

                       1) จัดทำแผนด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน เตือนภัย และการกู้ภัยในอุทยานแห่งชาติให้ได้มาตรฐานในอุทยานแห่งชาติและวนอุทยานทั่วประเทศ

                       2) วางมาตรการและกำกับดูแลความปลอดภัยด้านต่างๆ

                       3) ศึกษาพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการเฝ้าระวัง และการแจ้งเตือนภัย

                       4) ประเมินสถานการณ์ ความต้องการ การรายงานสถานการณ์ และอำนวยการปฏิบัติการฉุกเฉินกรณีอพยพช่วยเหลือประชาชน และ/หรือเจ้าหน้าที่ในพื้นที่เสี่ยงภัย

                       5) จัดให้มีการฝึกอบรม ฝึกซ้อม ปฏิบัติในการป้องกันและการกู้ภัย ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

                       6) ประสานการปฏิบัติกับชุดกู้ภัยประจำอุทยานแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อให้การปฏิบัติการเป็นไปอย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพสูงสุด

                       7) ส่งเสริม เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ความรู้และผลงานของสำนักอุทยานแห่งชาติ

                       8) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยใช้รูปแบบของอาสาสมัครในการกู้ภัยและอื่นๆ

                       9) สนับสนุน ควบคุม กำกับดูแลและติดตามผลการปฏิบัติงานศูนย์ประสานงานกู้ภัยอุทยานแห่งชาติ ให้เป็นไปตามกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของศูนย์ประสานงานกู้ภัยอุทยานแห่งชาติ

                       10) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

ความรับผิดชอบ ดังนี้

          รับผิดชอบดำเนินการอุทยานแห่งชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 25 แห่ง ได้แก่ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จังหวัดนครนายก จังหวัดสระบุรี จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดปราจีนบุรี อุทยานแห่งชาติตาพระยา จังหวัดสระแก้ว จังหวัดบุรีรัมย์ อุทยานแห่งชาติตาดโตน จังหวัดชัยภูมิ อุทยานแห่งชาติไทรทอง จังหวัดชัยภูมิ อุทยานแห่งชาติภูแลนคา จังหวัดชัยภูมิ อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม จังหวัดชัยภูมิ อุทยานแห่งชาติภูเวียง จังหวัดขอนแก่น อุทยานแห่งชาติภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น จังหวัดเลย อุทยานแห่งชาติน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น จังหวัดชัยภูมิอุทยานแห่งชาติภูกระดึง จังหวัดเลย อุทยานแห่งชาติ  ภูเรือ จังหวัดเลย อุทยานแห่งชาติภูสวนทราย จังหวัดเลย อุทยานแห่งชาติแก่งตะนะ จังหวัดอุบลราชธานี อุทยานแห่งชาติ ผาแต้ม จังหวัดอุบลราชธานี อุทยานแห่งชาติภูจอง-นายอย จังหวัดอุบลราชธานี อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดศรีสะเกษ อุทยานแห่งชาติภูผาเทิบ จังหวัดมุกดาหาร อุทยานแห่งชาติ  ภูสระดอกบัว จังหวัดอำนาจเจริญ จังหวัดยโสธร จังหวัดมุกดาหาร อุทยานแห่งชาตินายูง-น้ำโสม จังหวัดอุดรธานี อุทยานแห่งชาติ ภูพาน จังหวัดสกลนคร จังหวัดกาฬสินธุ์ อุทยานแห่งชาติภูเก้า-ภูพานคำ จังหวัดหนองบัวลำพู จังหวัดอุดรธานี จังหวัดขอนแก่น อุทยานแห่งชาติภูผาเหล็ก จังหวัดสกลนคร จังหวัดอุดรธานี จังหวัดกาฬสินธุ์ อุทยานแห่งชาติภูผายล จังหวัดสกลนคร จังหวัดนครพนม จังหวัดมุกดาหาร อุทยานแห่งชาติภูลังกา จังหวัดสกลนคร จังหวัดนครพนม อุทยานแห่งชาติภูผายา จังหวัดอุดรธานี
© 2014 www.dnp.go.th. All Rights Reserved.