(0)


ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแห่งชาติ จังหวัดพิษณุโลก

หน้าหลัก / หน่วยงานภาคสนาม / ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแห่งชาติ จังหวัดพิษณุโลก
จำนวนผู้เข้าชม : 477    แก้ไขล่าสุด: 25 กุมภาพันธ์ 2559

          ศูนย์นวัตกรรมอุทยานแห่งชาติและพื้นที่คุ้มครอง จังหวัดพิษณุโลก อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของส่วนวิจัยและพัฒนานวัตนกรรมอุทยานแห่งชาติ สำนักอุทยานแห่งชาติ จัดตั้งขึ้นตามคำสั่งกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ที่ 1663/2559 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

หน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

                          - ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมใหม่ ในอุทยานแห่งชาติและวนอุทยานในพื้นที่รับผิดชอบ

                          - ศึกษา สำรวจ วิจัย รวบรวมข้อมูลทรัพยากรและความหลากหลายทางชีวภาพในอุทยานแห่งชาติและวนอุทยาน

                          - สำรวจ ติดตามการเปลี่ยนแปลง ประเมินสถานภาพทรัพยากรในอุทยานแห่งชาติ และวนอุทยาน รวมทั้งส่งเสริม เผยแพร่ความรู้และสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

                          - สนับสนุนการใช้นวัตกรรมและเทคนิคทางวิชาการในอุทยานแห่งชาติและวนอุทยาน

                          - ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

ความรับผิดชอบ ดังนี้

          รับผิดชอบดำเนินการอุทยานแห่งชาติทางบกภาคเหนือ จำนวน 31 แห่ง ได้แก่ อุทยานแห่งชาติดอยภูคา จังหวัดน่าน อุทยานแห่งชาติศรีน่าน จังหวัดน่าน อุทยานแห่งชาติแม่จริม จังหวัดน่าน อุทยานแห่งชาตินันทบุรี จังหวัดน่าน อุทยานแห่งชาติถ้ำสะเกิน จังหวัดน่าน จังหวัดพะเยา อุทยานแห่งชาติขุนน่าน จังหวัดน่าน อุทยานแห่งชาติขุนสถาน จังหวัดน่าน อุทยานแห่งชาติเวียงโกศัย   จังหวัดแพร่ จังหวัดลำปาง อุทยานแห่งชาติแม่ยม จังหวัดแพร่ จังหวัดลำปาง อุทยานแห่งชาติดอยผากลอง จังหวัดแพร่ อุทยานแห่งชาติลานสาง จังหวัดตาก อุทยานแห่งชาติตากสินมหาราช จังหวัดตาก อุทยานแห่งชาติขุนพระวอ จังหวัดตาก อุทานแห่งชาติแม่เมย จังหวัดตาก อุทยานแห่งชาติน้ำตกพาเจริญ จังหวัดตาก อุทยานแห่งชาติศรีสัชชนาลัย จังหวัดสุโขทัย อุทยานแห่งชาติรามคำแหง จังหวัดสุโขทัย อุทยานแห่งชาติต้นสักใหญ่ จังหวัดอุตรดิตถ์ อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว จังหวัดอุตรดิตถ์ พิษณุโลก อุทยานแห่งชาติลำน้ำน่าน จังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดแพร่ อุทยานแห่งชาติคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า จังหวัดกำแพงเพชร จังหวัดตาก อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ จังหวัดกำแพงเพชร จังหวัดนครสวรรค์ อุทยานแห่งชาติ    ทุ่งแสลงหลวง จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดเพชรบูรณ์ อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดเลย อุทยานแห่งชาติน้ำตกชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก อุทยานแห่งชาติแก่งเจ็ดแคว จังหวัดพิษณุโลก อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ อุทยานแห่งชาติตาดหมอก จังหวัดเพชรบูรณ์ อุทยานแห่งชาติเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ และอุทยานแห่งชาติ ไม้กลายเป็นหิน จังหวัดตาก

 
รายการข้อมูลที่พักและบริการ© 2014 www.dnp.go.th. All Rights Reserved.