(0)


ศูนย์กู้ภัยและมวลชนสัมพันธ์ ภาคใต้

หน้าหลัก / หน่วยงานภาคสนาม / ศูนย์กู้ภัยและมวลชนสัมพันธ์ ภาคใต้
จำนวนผู้เข้าชม :     แก้ไขล่าสุด: 25 กุมภาพันธ์ 2559

          ศูนย์กู้ภัยและมวลชนสัมพันธ์ ภาคใต้ อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของส่วนกู้ภัยและมวลชนสัมพันธ์ สำนักอุทยานแห่งชาติ จัดตั้งขึ้นตามคำสั่งกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ที่ 1831/2559 ลงวันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2559

มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

                       1) จัดทำแผนด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน เตือนภัย และการกู้ภัยในอุทยานแห่งชาติให้ได้มาตรฐานในอุทยานแห่งชาติและวนอุทยานทั่วประเทศ

                       2) วางมาตรการและกำกับดูแลความปลอดภัยด้านต่างๆ

                       3) ศึกษาพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการเฝ้าระวัง และการแจ้งเตือนภัย

                       4) ประเมินสถานการณ์ ความต้องการ การรายงานสถานการณ์ และอำนวยการปฏิบัติการฉุกเฉินกรณีอพยพช่วยเหลือประชาชน และ/หรือเจ้าหน้าที่ในพื้นที่เสี่ยงภัย

                       5) จัดให้มีการฝึกอบรม ฝึกซ้อม ปฏิบัติในการป้องกันและการกู้ภัย ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

                       6) ประสานการปฏิบัติกับชุดกู้ภัยประจำอุทยานแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อให้การปฏิบัติการเป็นไปอย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพสูงสุด

                       7) ส่งเสริม เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ความรู้และผลงานของสำนักอุทยานแห่งชาติ

                       8) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยใช้รูปแบบของอาสาสมัครในการกู้ภัยและอื่นๆ

                       9) สนับสนุน ควบคุม กำกับดูแลและติดตามผลการปฏิบัติงานศูนย์ประสานงานกู้ภัยอุทยานแห่งชาติ ให้เป็นไปตามกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของศูนย์ประสานงานกู้ภัยอุทยานแห่งชาติ

                       10) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

ความรับผิดชอบ ดังนี้

          รับผิดชอบดำเนินการอุทยานแห่งชาติ ภาคใต้ จำนวน 39 แห่ง ได้แก่ อุทยานแห่งชาติเขาสก จังหวัด สุราษฎร์ธานี อุทยานแห่งชาติแก่งกรุง จังหวัดสุราษฎร์ธานี อุทยานแห่งชาติ ใต้ร่มเย็น จังหวัดสุราษฎร์ธานีอุทยานแห่งชาติคลองพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี อุทยานแห่งชาติน้ำตกหงาว จังหวัดระนอง อุทยานแห่งชาติ ลำน้ำกระบุรี จังหวัดระนอง อุทยานแห่งชาติแหลมสน จังหวัดระนอง อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะระนอง จังหวัดระนอง อุทยานแห่งชาติธารเสด็จ-หมู่เกาะพงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี อุทยานแห่งชาติ หมู่เกาะอ่างทอง จังหวัดสุราษฎร์ธานี อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร จังหวัดชุมพร อุทยานแห่งชาติเขาหลวง จังหวัดนครศรีธรรมราช อุทยานแห่งชาติน้ำตกโยง จังหวัดนครศรีธรรมราช อุทยานแห่งชาติเขานัน จังหวัดนครศรีธรรมราช อุทยานแห่งชาติน้ำตกสี่ขีด จังหวัดนครศรีธรรมราช อุทยานแห่งชาติหาดขนอม-หมู่เกาะทะเลใต้ จังหวัดนครศรีธรรมราช อุทยานแห่งชาติสันกาลาคีรี จังหวัดสงขลา อุทยานแห่งชาติเขาน้ำค้าง จังหวัดสงขลา อุทยานแห่งชาติสิรินาถ จังหวัดภูเก็ต อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี จังหวัดกระบี่ อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตา จังหวัดกระบี่ อุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี จังหวัดกระบี่ อุทยานแห่งชาติเขาพนมเบญจา จังหวัดกระบี่ อุทยานแห่งชาติเขาปู่-เขาย่า จังหวัดพัทลุง อุทยานแห่งชาติศรีพังงา จังหวัดพังงา อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา จังหวัดพังงา อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ จังหวัดพังงา อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน จังหวัดพังงา  อุทยานแห่งชาติเขาลำปี-หาดท้ายเหมือง จังหวัดพังงา อุทยานแห่งชาติเขาหลัก-ลำรู่ จังหวัดพังงา อุทยานแห่งชาติน้ำตกทรายขาว จังหวัดปัตตานี อุทยานแห่งชาติบางลาง จังหวัดยะลา อุทยานแห่งชาติบูโด-สุไหงปาดี    จังหวัดนราธิวาส อุทยานแห่งชาติน้ำตกซีโป จังหวัดนราธิวาส อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม จังหวัดตรัง
อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา จังหวัดตรัง จังหวัดสตูล อุทยานแห่งชาติตะรุเตา จังหวัดสตูล อุทยานแห่งชาติอ่าวมะนาว-เขาตันหยง จังหวัดนราธิวาส อุทยานแห่งชาติสันกาลาคีรี จังหวัดสงขลา
รายการข้อมูลที่พักและบริการ© 2014 www.dnp.go.th. All Rights Reserved.