(0)


ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแห่งชาติ จังหวัดเชียงใหม่

หน้าหลัก / หน่วยงานภาคสนาม / ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแห่งชาติ จังหวัดเชียงใหม่
จำนวนผู้เข้าชม : 1200    แก้ไขล่าสุด: 25 กุมภาพันธ์ 2559

          ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแห่งชาติ จังหวัดเชียงใหม่ อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของส่วนวิจัยและพัฒนานวัตนกรรมอุทยานแห่งชาติ สำนักอุทยานแห่งชาติ จัดตั้งขึ้นตามคำสั่งกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ที่ 1663/2559 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

หน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

                          - ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมใหม่ ในอุทยานแห่งชาติและวนอุทยานในพื้นที่รับผิดชอบ

                          - ศึกษา สำรวจ วิจัย รวบรวมข้อมูลทรัพยากรและความหลากหลายทางชีวภาพในอุทยานแห่งชาติและวนอุทยาน

                          - สำรวจ ติดตามการเปลี่ยนแปลง ประเมินสถานภาพทรัพยากรในอุทยานแห่งชาติ และวนอุทยาน รวมทั้งส่งเสริม เผยแพร่ความรู้และสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

                          - สนับสนุนการใช้นวัตกรรมและเทคนิคทางวิชาการในอุทยานแห่งชาติและวนอุทยาน

                          - ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

ความรับผิดชอบ ดังนี้

          รับผิดชอบดำเนินการอุทยานแห่งชาติทางบกภาคเหนือ จำนวน 29 แห่ง ได้แก่ อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ – ปุย จังหวัดเชียงใหม่ อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่ อุทยานแห่งชาติขุนขาน จังหวัดเชียงใหม่ อุทยานแห่งชาติผาแดง จังหวัดเชียงใหม่ อุทยานแห่งชาติแม่ตะไคร้  จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดลำพูน อุทยานแห่งชาติแม่โถ จังหวัดเชียงใหม่ อุทยานแห่งชาติดอยผ้าห่มปก จังหวัดเชียงใหม่ อุทยานแห่งชาติแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ อุทยานแห่งชาติศรีลานนา จังหวัดเชียงใหม่ อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน อุทยานแห่งชาติออบขาน จังหวัดเชียงใหม่ อุทยานแห่งชาติออบหลวง จังหวัดเชียงใหม่  อุทยานแห่งชาติดอยเวียงผา จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงราย อุทยานแห่งชาติดอยหลวง จังหวัดเชียงราย จังหวัดพะเยา จังหวัดลำปาง อุทยานแห่งชาติขุนแจ จังหวัดเชียงราย อุทยานแห่งชาติลำน้ำกก จังหวัดเชียงราย อุทยานแห่งชาติดอยภูนาง จังหวัดพะเยา อุทยานแห่งชาติ   ภูซาง จังหวัดพะเยา จังหวัดเชียงราย อุทยานแห่งชาติแม่ปืม จังหวัดเชียงราย จังหวัดพะเยา อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน จังหวัดลำปาง อุทยานแห่งชาติดอยจง จังหวัดลำปาง จังหวัดลำพูน อุทยานแห่งชาติถ้ำผาไท จังหวัดลำปาง อุทยานแห่งชาติแม่วะ จังหวัดลำปาง จังหวัดตาก อุทยานแห่งชาติดอยขุนตาล จังหวัดลำปาง จังหวัดลำพูน อุทยานแห่งชาติแม่ปิง จังหวัดลำพูน จังหวัดตาก จังหวัดเชียงใหม่ อุทยานแห่งชาติถ้ำปลา-ผาเสื่อ จังหวัดแม่ฮ่องสอน อุทยานแห่งชาติน้ำตกแม่สุรินทร์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน อุทยานแห่งชาติแม่เงา จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดตาก จังหวัดเชียงใหม่ และอุทยานแห่งชาติสาละวิน จังหวัดแม่ฮ่องสอน

 
รายการข้อมูลที่พักและบริการ© 2014 www.dnp.go.th. All Rights Reserved.