(0)


ศูนย์ปฎิบัติการอุทยานแห่งชาติทางทะเลที่ 3 จ.ตรัง

หน้าหลัก / หน่วยงานภาคสนาม / ศูนย์ปฎิบัติการอุทยานแห่งชาติทางทะเลที่ 3 จ.ตรัง
จำนวนผู้เข้าชม :     แก้ไขล่าสุด: 25 กุมภาพันธ์ 2559

          ศูนย์ปฎิบัติการอุทยานแห่งชาติทางทะเลที่ 3 จ.ตรัง อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของส่วนจัดการอุทยานแห่งชาติทางทะเล สำนักอุทยานแห่งชาติ จัดตั้งขึ้นตามคำสั่งกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ที่ 1663/2559 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

                       1) ศึกษา พัฒนา สาธิตและส่งเสริมรูปแบบการจัดการอุทยานแห่งชาติทางทะเล ที่ได้มาตรฐาน เช่น ระบบนิเวศทุ่นจอดเรือ ทุ่นแนวเขต ท่าเรือลอยน้ำ แหล่งลอยน้ำ แหล่งดำน้ำ การบริหารจัดการอุปกรณ์พิเศษ เรือ เป็นต้น โดยเน้นการคุ้มครองระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เป็นแหล่งศึกษาวิจัย ศึกษาธรรมชาติ นันทนาการและการท่องเที่ยว

                       2) จัดระบบสำรวจ ติดตามและประเมินสถานภาพของทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะทรัพยากรที่สำคัญหายาก ใกล้สูญพันธุ์ ตลอดจนผลกระทบที่เกิดจากการเข้าไปท่องเที่ยวในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ

                       3) กำหนดมาตรการ นโยบาย ข้อปฏิบัติ ข้อบังคับ ในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล

                                   - ศึกษา สำรวจ วิจัย พัฒนานวัตกรรมในการจัดการอุทยานแห่งชาติทางทะเล โดยเน้นการคุ้มครองระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เป็นแหล่งศึกษาวิจัย ศึกษาธรรมชาติ นันทนาการและการท่องเที่ยว รวมถึงการมีส่วนร่วมกับชุมชนและผู้เกี่ยวข้อง

                          - สำรวจ ติดตามและประเมินสถานภาพของทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะทรัพยากรที่สำคัญหายาก ใกล้สูญพันธุ์ ตลอดจนผลกระทบที่เกิดจากการเข้าไปท่องเที่ยวในพื้นที่อุทยานแห่งชาติทางทะเล

                          - จัดการเรื่องทุ่น ท่าเทียบเรือ เรือ อุปกรณ์ดำน้ำ ฯลฯ

                          - สนับสนุนการใช้นวัตกรรมและเทคนิคทางวิชาการในพื้นที่อุทยานแห่งชาติทางทะเล

                          - สนับสนุนและประสานงานกู้ภัยกับศูนย์ประสานงานกู้ภัยอุทยานแห่งชาติในพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง

                          - สำรวจ รวบรวม จัดทำฐานข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่รับผิดชอบ

                          - ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

                          - รับผิดชอบดำเนินการในพื้นที่อุทยานแห่งชาติทางทะเล ฝั่งอันดามันตอนล่าง จำนวน 7 แห่ง ได้แก่

          1) อุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี                       จังหวัดกระบี่

          2) อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตา                     จังหวัดกระบี่

          3) อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี    จังหวัดกระบี่

          4) อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม                        จังหวัดตรัง

          5) อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา                     จังหวัดสตูล

          6) อุทยานแห่งชาติตะรุเตา                            จังหวัดสตูล

          7) อุทยานแห่งชาติทะเลบัน                           จังหวัดสตูล

 
รายการข้อมูลที่พักและบริการ© 2014 www.dnp.go.th. All Rights Reserved.