(0)


ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

หน้าหลัก / หน่วยงานภาคสนาม / ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จำนวนผู้เข้าชม : 713    แก้ไขล่าสุด: 25 กุมภาพันธ์ 2559

          ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของส่วนวิจัยและพัฒนานวัตนกรรมอุทยานแห่งชาติ สำนักอุทยานแห่งชาติ จัดตั้งขึ้นตามคำสั่งกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ที่ 1663/2559 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

หน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

                          - ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมใหม่ ในอุทยานแห่งชาติและวนอุทยานในพื้นที่รับผิดชอบ

                          - ศึกษา สำรวจ วิจัย รวบรวมข้อมูลทรัพยากรและความหลากหลายทางชีวภาพในอุทยานแห่งชาติและวนอุทยาน

                          - สำรวจ ติดตามการเปลี่ยนแปลง ประเมินสถานภาพทรัพยากรในอุทยานแห่งชาติ และวนอุทยาน รวมทั้งส่งเสริม เผยแพร่ความรู้และสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

                          - สนับสนุนการใช้นวัตกรรมและเทคนิคทางวิชาการในอุทยานแห่งชาติและวนอุทยาน

                          - ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

ความรับผิดชอบ ดังนี้

           รับผิดชอบดำเนินการอุทยานแห่งชาติทางบกภาคใต้ จำนวน 18 แห่ง ได้แก่ อุทยานแห่งชาติน้ำตกหงาว จังหวัดระนอง จังหวัดชุมพร อุทยานแห่งชาติแก่งกรุง จังหวัดสุราษฎร์ธานี อุทยานแห่งชาติเขาสก จังหวัดสุราษฎร์ธานี อุทยานแห่งชาติคลองพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี อุทยานแห่งชาติ ใต้ร่มเย็น จังหวัดสุราษฎร์ธานี อุทยานแห่งชาติศรีพังงา จังหวัดพังงา อุทยานแห่งชาติเขาหลวง จังหวัดนครศรีธรรมราช อุทยานแห่งชาติน้ำตกโยง จังหวัดนครศรีธรรมราช อุทยานแห่งชาติน้ำตกสี่ขีด จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดสุราษฎร์ธานี อุทยานแห่งชาติเขานัน จังหวัดนครศรีธรรมราช อุทยานแห่งชาติ เขาพนมเบญจา จังหวัดกระบี่ อุทยานแห่งชาติเขาปู่-เขาย่า จังหวัดพัทลุง จังหวัดนครศรีธรรมราช อุทยานแห่งชาติเขาน้ำค้าง จังหวัดสงขลา อุทยานแห่งชาติสันกาลาคีรี จังหวัดสงขลา อุทยานแห่งชาติน้ำตกทรายขาว จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา อุทยานแห่งชาติบางลาง จังหวัดยะลา อุทยานแห่งชาติน้ำตกซีโป จังหวัดนราธิวาส และอุทยานแห่งชาติบูโด-สุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส
รายการข้อมูลที่พักและบริการ© 2014 www.dnp.go.th. All Rights Reserved.