(0)


ศูนย์กู้ภัยและมวลชนสัมพันธ์ ภาคเหนือตอนบน

หน้าหลัก / หน่วยงานภาคสนาม / ศูนย์กู้ภัยและมวลชนสัมพันธ์ ภาคเหนือตอนบน
จำนวนผู้เข้าชม :     แก้ไขล่าสุด: 25 กุมภาพันธ์ 2559

          ศูนย์กู้ภัยและมวลชนสัมพันธ์ ภาคเหนือตอนบน อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของส่วนกู้ภัยและมวลชนสัมพันธ์ สำนักอุทยานแห่งชาติ จัดตั้งขึ้นตามคำสั่งกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ที่ 1831/2559 ลงวันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2559

มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

                       1) จัดทำแผนด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน เตือนภัย และการกู้ภัยในอุทยานแห่งชาติให้ได้มาตรฐานในอุทยานแห่งชาติและวนอุทยานทั่วประเทศ

                       2) วางมาตรการและกำกับดูแลความปลอดภัยด้านต่างๆ

                       3) ศึกษาพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการเฝ้าระวัง และการแจ้งเตือนภัย

                       4) ประเมินสถานการณ์ ความต้องการ การรายงานสถานการณ์ และอำนวยการปฏิบัติการฉุกเฉินกรณีอพยพช่วยเหลือประชาชน และ/หรือเจ้าหน้าที่ในพื้นที่เสี่ยงภัย

                       5) จัดให้มีการฝึกอบรม ฝึกซ้อม ปฏิบัติในการป้องกันและการกู้ภัย ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

                       6) ประสานการปฏิบัติกับชุดกู้ภัยประจำอุทยานแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อให้การปฏิบัติการเป็นไปอย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพสูงสุด

                       7) ส่งเสริม เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ความรู้และผลงานของสำนักอุทยานแห่งชาติ

                       8) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยใช้รูปแบบของอาสาสมัครในการกู้ภัยและอื่นๆ

                       9) สนับสนุน ควบคุม กำกับดูแลและติดตามผลการปฏิบัติงานศูนย์ประสานงานกู้ภัยอุทยานแห่งชาติ ให้เป็นไปตามกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของศูนย์ประสานงานกู้ภัยอุทยานแห่งชาติ

                       10) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

ความรับผิดชอบ ดังนี้

         รับผิดชอบดำเนินการอุทยานแห่งชาติ ภาคเหนือตอนบน จำนวน 29 แห่ง ได้แก่ อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน จังหวัดลำปาง อุทยานแห่งชาติแม่วะ จังหวัดลำปาง จังหวัดตาก อุทยานแห่งชาติ  ถ้ำผาไท จังหวัดลำปาง อุทยานแห่งชาติดอยจง จังหวัดลำปาง จังหวัดลำพูน อุทยานแห่งชาติดอยขุนตาล จังหวัดลำพูน จังหวัดลำปาง อุทยานแห่งชาติดอยหลวง จังหวัดเชียงราย จังหวัดพะเยา จังหวัดลำปาง อุทยานแห่งชาติขุนแจ จังหวัดเชียงราย อุทยานแห่งชาติลำน้ำกก จังหวัดเชียงราย อุทยานแห่งชาติภูซาง จังหวัดเชียงราย จังหวัดพะเยา อุทยานแห่งชาติดอยภูนาง จังหวัดพะเยา อุทยานแห่งชาติแม่ปืม จังหวัดเชียงราย จังหวัดพะเยา อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่ อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย จังหวัดเชียงใหม่ อุทยานแห่งชาติ ศรีลานนา จังหวัดเชียงใหม่ อุทยานแห่งชาติแม่ปิง จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดลำพูน จังหวัดตาก อุทยานแห่งชาติออบหลวง จังหวัดเชียงใหม่ อุทยานแห่งชาติออบขาน จังหวัดเชียงใหม่ อุทยานแห่งชาติผาแดง จังหวัดเชียงใหม่ อุทยานแห่งชาติดอยเวียงผา จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงราย อุทยานแห่งชาติดอยผ้าห่มปก จังหวัดเชียงใหม่ อุทยานแห่งชาติแม่โถ จังหวัดเชียงใหม่ อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน  อุทยานแห่งชาติแม่ตระไคร้ จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดลำพูน อุทยานแห่งชาติ ขุนขาน จังหวัดเชียงใหม่  อุทยานแห่งชาติแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ อุทยานแห่งชาติสาละวิน จังหวัดแม่ฮ่องสอน อุทยานแห่งชาติแม่เงา จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดตาก จังหวัดเชียงใหม่ อุทยานแห่งชาติถ้ำปลา-ผาเสื่อ จังหวัดแม่ฮ่องสอน         อุทยานแห่งชาติน้ำตกแม่สุรินทร์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน

 
รายการข้อมูลที่พักและบริการ© 2014 www.dnp.go.th. All Rights Reserved.