(0)


ศูนย์ปฎิบัติการอุทยานแห่งชาติทางทะเลที่ 2 จ.ภูเก็ต

หน้าหลัก / หน่วยงานภาคสนาม / ศูนย์ปฎิบัติการอุทยานแห่งชาติทางทะเลที่ 2 จ.ภูเก็ต
จำนวนผู้เข้าชม :     แก้ไขล่าสุด: 25 กุมภาพันธ์ 2559

           ศูนย์ปฎิบัติการอุทยานแห่งชาติทางทะเลที่ 2 จ.ภูเก็ต อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของส่วนจัดการอุทยานแห่งชาติทางทะเล สำนักอุทยานแห่งชาติ จัดตั้งขึ้นตามคำสั่งกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ที่ 1663/2559 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

หน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

                                  - ศึกษา สำรวจ วิจัย พัฒนานวัตกรรมในการจัดการอุทยานแห่งชาติทางทะเล โดยเน้นการคุ้มครองระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เป็นแหล่งศึกษาวิจัย ศึกษาธรรมชาติ นันทนาการและการท่องเที่ยว รวมถึงการมีส่วนร่วมกับชุมชนและผู้เกี่ยวข้อง

                          - สำรวจ ติดตามและประเมินสถานภาพของทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะทรัพยากรที่สำคัญหายาก ใกล้สูญพันธุ์ ตลอดจนผลกระทบที่เกิดจากการเข้าไปท่องเที่ยวในพื้นที่อุทยานแห่งชาติทางทะเล

                          - จัดการเรื่องทุ่น ท่าเทียบเรือ เรือ อุปกรณ์ดำน้ำ ฯลฯ

                          - สนับสนุนการใช้นวัตกรรมและเทคนิคทางวิชาการในพื้นที่อุทยานแห่งชาติทางทะเล

                          - สนับสนุนและประสานงานกู้ภัยกับศูนย์ประสานงานกู้ภัยอุทยานแห่งชาติในพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง

                          - สำรวจ รวบรวม จัดทำฐานข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่รับผิดชอบ

                          - ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

                          - รับผิดชอบดำเนินการในพื้นที่อุทยานแห่งชาติทางทะเล ฝั่งอันดามันตอนบน จำนวน 9 แห่ง ได้แก่

                   1) อุทยานแห่งชาติลำน้ำกระบุรี             จังหวัดระนอง

                   2) อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะระนอง          จังหวัดระนอง

                   3) อุทยานแห่งชาติแหลมสน                 จังหวัดระนอง

                   4) อุทยานแห่งชาติเขาหลัก-ลำรู่             จังหวัดพังงา

                   5) อุทยานแห่งชาติเขาลำปี-หาดท้ายเหมือง จังหวัดพังงา

                   6) อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์          จังหวัดพังงา

                   7) อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน            จังหวัดพังงา

                   8) อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา                 จังหวัดพังงา

                   9) อุทยานแห่งชาติสิรินาถ                   จังหวัดภูเก็ต
รายการข้อมูลที่พักและบริการ© 2014 www.dnp.go.th. All Rights Reserved.