(0)


ศูนย์กู้ภัยและมวลชนสัมพันธ์ ภาคเหนือตอนล่าง

หน้าหลัก / หน่วยงานภาคสนาม / ศูนย์กู้ภัยและมวลชนสัมพันธ์ ภาคเหนือตอนล่าง
จำนวนผู้เข้าชม :     แก้ไขล่าสุด: 3 พฤษภาคม 2560

          ศูนย์กู้ภัยและมวลชนสัมพันธ์ ภาคเหนือตอนล่าง อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของส่วนกู้ภัยและมวลชนสัมพันธ์ สำนักอุทยานแห่งชาติ จัดตั้งขึ้นตามคำสั่งกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ที่ 1831/2559 ลงวันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2559

มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

                       1) จัดทำแผนด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน เตือนภัย และการกู้ภัยในอุทยานแห่งชาติให้ได้มาตรฐานในอุทยานแห่งชาติและวนอุทยานทั่วประเทศ

                       2) วางมาตรการและกำกับดูแลความปลอดภัยด้านต่างๆ

                       3) ศึกษาพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการเฝ้าระวัง และการแจ้งเตือนภัย

                       4) ประเมินสถานการณ์ ความต้องการ การรายงานสถานการณ์ และอำนวยการปฏิบัติการฉุกเฉินกรณีอพยพช่วยเหลือประชาชน และ/หรือเจ้าหน้าที่ในพื้นที่เสี่ยงภัย

                       5) จัดให้มีการฝึกอบรม ฝึกซ้อม ปฏิบัติในการป้องกันและการกู้ภัย ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

                       6) ประสานการปฏิบัติกับชุดกู้ภัยประจำอุทยานแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อให้การปฏิบัติการเป็นไปอย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพสูงสุด

                       7) ส่งเสริม เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ความรู้และผลงานของสำนักอุทยานแห่งชาติ

                       8) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยใช้รูปแบบของอาสาสมัครในการกู้ภัยและอื่นๆ

                       9) สนับสนุน ควบคุม กำกับดูแลและติดตามผลการปฏิบัติงานศูนย์ประสานงานกู้ภัยอุทยานแห่งชาติ ให้เป็นไปตามกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของศูนย์ประสานงานกู้ภัยอุทยานแห่งชาติ

                       10) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

ความรับผิดชอบ ดังนี้

         รับผิดชอบดำเนินการอุทยานแห่งชาติ ภาคเหนือตอนล่าง จำนวน 20 แห่ง ได้แก่ อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดเลย อุทยานแห่งชาติแก่งเจ็ดแคว จังหวัดพิษณุโลก อุทยานแห่งชาติน้ำตกชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดเพชรบูรณ์ อุทยานแห่งชาติเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ อุทยานแห่งชาติตาดหมอก จังหวัดเพชรบูรณ์ อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว จังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดพิษณุโลก

อุทยานแห่งชาติลำน้ำน่าน จังหวัดแพร่ จังหวัดอุตรดิตถ์ อุทยานแห่งชาติต้นสักใหญ่ จังหวัดอุตรดิตถ์ อุทยานแห่งชาติดอยผากลอง จังหวัดแพร่ อุทยานแห่งชาติแม่ยม จังหวัดแพร่ จังหวัดลำปาง อุทยานแห่งชาติเวียงโกศัย จังหวัดแพร่ จังหวัดลำปาง อุทยานแห่งชาติขุนน่าน จังหวัดน่าน อุทยานแห่งชาติขุนสถาน จังหวัดน่าน อุทยานแห่งชาติดอยภูคา จังหวัดน่าน อุทยานแห่งชาติแม่จริม จังหวัดน่าน อุทยานแห่งชาตินันทบุรี จังหวัดน่าน อุทยานแห่งชาติถ้ำสะเกิน จังหวัดน่าน อุทยานแห่งชาติศรีน่าน จังหวัดน่าน
รายการข้อมูลที่พักและบริการ© 2014 www.dnp.go.th. All Rights Reserved.