(0)


เงื่อนไขข้อตกลงการสมัครสมาชิก

หน้าหลัก / เงื่อนไขข้อตกลงการสมัครสมาชิก

เงื่อนไขข้อตกลงการสมัครสมาชิก
ระบบจองที่พักและบริการอุทยานแห่งชาติผ่านระบบออนไลน์ทางอินเตอร์เน็ต
สำนักอุทยานแห่งชาติ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การลงทะเบียนสมัครสมาชิก

 1. ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ในการลงทะเบียนสมัครสมาชิก 
 2. กรอกข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วน โดยเฉพาะผู้ที่มีสัญชาติไทย ระบบจะตรวจสอบยืนยันตัวบุคคลกับฐานข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎร
  สำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกของผู้สมัครในการใช้บริการต่างๆ หากตรวจพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง
  จะระงับการใช้งานโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 3. เมื่อสมัครสมาชิกแล้ว จะสามารถใช้หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนและรหัสผ่าน เพื่อล็อกอินเข้าสู่ระบบ ระบบจะสร้างโปรไฟล์ของผู้สมัคร
  สำหรับตรวจสอบข้อมูลการจอง ยื่นคำร้องต่างๆ โดยยื่นผ่านระบบ รวมทั้งการแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ เป็นต้น
 4. ผู้สมัครจะต้องรักษารหัสผ่านของผู้สมัครไว้เป็นความลับ และหากมีผู้อื่นสามารถเข้าใช้จากรหัสผ่านของผู้สมัครได้
  ทางราชการจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
 5. ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครที่ได้ลงทะเบียนหรือผ่านการใช้งานเว็บไซต์ nps.dnp.go.th ผู้สมัครยอมรับและตกลงว่า
  ให้ทางราชการสามารถใช้ข้อมูลในการติดต่อสื่อสารระหว่างกันได้ 
 6. ผู้ใดแอบอ้างหรือกระทําการใดๆ อันเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล โดยใช้ข้อมูลของผู้อื่นมาแอบอ้างสมัครสมาชิก
  เพื่อให้ได้ซึ่งสิทธิการเป็นสมาชิก ถือเป็นความผิด ต้องรับโทษตามที่กฎหมายกําหนดไว้

การจองที่พักและบริการ

 1. การจองที่พักและบริการอุทยานแห่งชาติ สามารถดำเนินการได้ดังนี้ (กรมไม่มีตัวแทนการจองที่พักกับภาคเอกชนรายใดทั้งสิ้น)
  1.1 จองด้วยตนเองผ่านทางอินเตอร์เน็ตเว็บไซต์ nps.dnp.go.th (ไม่ต้องพิมพ์ www.)
  1.2 ติดต่อเจ้าหน้าที่ให้ทำการจองให้ (Call Center) โทร. 0 2562 0760
  1.3 เดินทางมาติดต่อด้วยตนเอง ณ ชั้น 1 อาคารไพโรจน์สุวรรณกร กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
 2. จองล่วงหน้าได้ 60 วัน จองต่อเนื่องได้ครั้งละ 3 วัน
 3. จองก่อนจะได้รับสิทธิ์ก่อน ไม่ว่าจะเป็นการจองโดยเจ้าหน้าที่หรือจองด้วยตนเอง เพราะเป็นฐานข้อมูลการจองระบบเดียวกัน

การชำระเงินค่าจองที่พักและบริการ

 1. ต้องชำระเงินภายใน 2 วันทำการ นับตั้งแต่วันที่ทำการจอง หรือภายในวันที่ระบบกำหนด
 2. ช่องทางการชำระเงิน
  2.1 ชำระเงินผ่านหน่วยงานในสังกัดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ภายในเวลา 16.30 น.
  2.2 
  ชำระเงินผ่านธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ภายในเวลา 22.00 น. ได้ 3 ช่องทาง ดังนี้ 
        1) เคาน์เตอร์ธนาคาร
        
  2) ATM
       ​ 3) KTB netbank
  2.3 ชำระเงินผ่านบริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด ภายในเวลา 24.00 น. ได้ 2 ช่องทาง ดังนี้ 
  (ยังไม่เปิดใช้งาน)
       1) เคาน์เตอร์เซอร์วิส
       2) บัตรเครดิต/เดบิต

การขอเลื่อนวันเข้าพัก/เปลี่ยน

 1. ขอเลื่อน/เปลี่ยน ได้ 1 ครั้ง
 2. ขอเลื่อน/เปลี่ยน ได้ไม่เกิน 60 วัน นับจากวันเข้าพักเดิม
 3. แจ้งขอเลื่อน/เปลี่ยน ไม่น้อยกว่า 10 วัน นับจากวันเข้าพักเดิม

การขอคืนเงิน ต้องอยู่ในเกณฑ์ดังนี้

 1. เกิดภัยทางธรรมชาติ
 2. ทางราชการมีความจำเป็นต้องใช้ในงานราชการ

 

 

© 2014 www.dnp.go.th. All Rights Reserved.