(0)


เงื่อนไขข้อตกลงการสมัครสมาชิก

หน้าหลัก / เงื่อนไขข้อตกลงการสมัครสมาชิก

เงื่อนไขข้อตกลงการสมัครสมาชิก

ระบบจองที่พักและบริการอุทยานแห่งชาติผ่านระบบออนไลน์ทางอินเตอร์เน็ต

สำนักอุทยานแห่งชาติ , กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช , กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

  1. การสมัครสมาชิก สํานักงานสำนักอุทยานแห่งชาติ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
  2. ผู้สมัคร จะต้องกรอกข้อมูลรายละเอียดต่างๆ ตามจริงให้ครบถ้วน ทั้งนี้เพื่อประโยชน์แก่ตัวผู้สมัคร หากตรวจพบว่าข้อมูลของ ผู้สมัครไม่เป็นความจริง สํานักงานสำนักอุทยานแห่งชาติ กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า และพันธุ์พืชกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ จะระงับการใช้งานของผู้สมัครโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ
  3. เมื่อผู้สมัครทําการสมัครสมาชิกแล้ว สำนักอุทยานแห่งชาติ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติจะทําการส่งการยืนยันการสมาชิก (Activate Link) ไปยัง e-mail ที่ผู้สมัครได้ระบุไว้ให้ผู้สมัครทําการยืนยันความเป็นสมาชิก (Activate) ภายใน 30 วัน ผู้สมัครจึงจะสามารถใช้ Username และ Password เพื่อเข้าใช้ระบบ(Log in) มิฉะนั้นบัญชีของผู้สมัครจะถูกยกเลิกโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  4. ผู้ใดแอบอ้าง หรือกระทําการใดๆ อันเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล โดยใช้ข้อมูลของผู้อื่นมาแอบอ้างสมัครสมาชิก เพื่อให้ได้ซึ่งสิทธิการเป็นสมาชิก ถือเป็นความผิด ต้องรับโทษตามที่กฎหมายกําหนดไว้
  5. ผู้สมัครจะต้องรักษารหัสผ่าน หรือชื่อเข้าใช้งานในระบบสมาชิกเป็นความลับ และหากมีผู้อื่นสามารถเข้าใช้จากทางชื่อของผู้สมัคร ได้ทางสำนักอุทยานแห่งชาติ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
  6. กรณีผู้สมัครเป็นบุคคลสัญชาติไทย ต้องใส่หมายเลขประจําตัวประชาชน และ แนบเอกสาร เพื่อทำการยืนยันข้อมูล รวมทั้ง เอกสารสำคัญที่ทางหน่วยงานราชการออกให้ ตามที่ระบบ ต้องการเพิ่มเติมเท่านั้น
  7. ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครที่ได้ลงทะเบียน หรือผ่านการใช้งานของเว็บไซต์ของ สำนักอุทยานแห่งชาติ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติทั้งหมดนั้น ผู้สมัคร ยอมรับและตกลงว่าเป็นสิทธิสำนักอุทยานแห่งชาติ ซึ่งผู้สมัครต้องอนุญาตให้สำนักอุทยานแห่งชาติใช้ข้อมูลของผู้สมัครสมาชิกในงานที่เกี่ยวข้องกับสำนักอุทยานแห่งชาติ 

รายละเอียดเพิ่มเติม

1. สามารถจองด้วยตนเองทางอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์ของกรม www.nps.dnp.go.th หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ให้ทำการให้บริการทางโทรศัพท์ หรือเดินทางมาติดต่อด้วยตนเอง กรมไม่มีตัวแทนการจองที่พักกับภาคเอกชนรายใดทั้งสิ้น

2. ผู้ที่ทำการจองก่อนจะได้รับสิทธิ์ก่อน ไม่ว่าจะเป็นการจองโดยเจ้าหน้าที่ หรือจองด้วยตนเอง เพราะเป็นฐานข้อมูลการจองเดียวกัน

3. สามารถจองล่วงหน้าได้ 60 วัน และจองต่อเนื่องได้ครั้งละ 3 วัน

4. ในกรณีที่ผู้จองทำการจองด้วยตนเองทางเว็บไซต์ของกรม โดยไม่กรอกรายละเอียดการจองให้ครบถ้วน เช่น ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ โทรศัพท์ เป็นต้น ซึ่งเชื่อได้ว่าไม่มีความประสงค์ที่จะใช้บริการจริง กรมสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการจองนั้นๆ ทันทีที่ตรวจพบ

5.ช่องใดมีเครื่องหมายดอกจัน ( * ) หมายถึง ต้องกรอกข้อมูล

6.เงื่อนไขอื่นๆ

- ในกรณีที่ความจำเป็นเพื่อประโยชน์แก่ทางราชการ หรือมีเหตุการณ์อันมิอาจจะก้าวล่วงได้ กรมขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการข้อมูลการสมัครสมาชิก และ ชื่อผู้ใช้งาน ออกจากระบบ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้จองทราบล่วงหน้า การบอกเลิกการเป็นสมาชิก กรมไม่ต้องรับผิดชอบความเสียหายใดๆ ที่เกิดแก่ผู้ใช้บริการ

- เพื่อประโยชน์แก่ทางราชการ หรือสถาบันการศึกษา ที่มีความประสงค์ขอใช้ที่พักและบริการ พร้อมขอลดค่าที่พัก ต้องทำเป็นหนังสือของส่วนราชการ หรือสถาบันการศึกษานั้นๆ ลงนามโดยหัวหน้าส่วนราชการ หรือผู้ดำรงตำแหน่งเทียบเท่า กรณีเป็นสถาบันการศึกษาเทียบเท่ามหาวิทยาลัย ให้คณบดีหรืออธิการบดีเป็นผู้ลงนาม (มิฉะนั้น จะไม่ได้รับการพิจารณา หรือพิจารณาล่าช้า แล้วแต่กรณี) โดยหนังสือเรียน ผู้อำนวยการสำนักอุทยานแห่งชาติ แล้วส่งโทรสารมาที่ 0 2222222 จากนั้นส่งหนังสือฉบับจริงมาทางไปรษณีย์

- เอกสารแนบต่างๆที่ทางกรม มีความประสงค์ 

© 2014 www.dnp.go.th. All Rights Reserved.