(0)


เงื่อนไขการจ่ายเงินคืนนักท่องเที่ยว

หน้าหลัก / ข่าวสาร / เงื่อนไขการจ่ายเงินคืนนักท่องเที่ยว...

จำนวนผู้เข้าชม : 4055    แก้ไขล่าสุด 8 มิถุนายน 2565

การจ่ายเงินคืนให้แก่นักท่องเที่ยว
ในกรณีเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ เช่น อุทกภัย ธรณีพิบัติภัย คลื่นยักษ์ สึนามิ

ดินถล่ม ไฟป่า โรคระบาด หรือทางราชการมีความจำเป็นต้องใช้ที่พักหรือบริการ เพื่อใช้

ในการปฏิบัติราชการเป็นเหตุทำให้ผู้ใช้บริการไม่สามารถเข้าใช้บริการได้ ให้ผู้ใช้บริการแจ้งความประสงค์ขอรับเงินค่าบริการค่าตอบแทนคืนจากกรม

เมื่อผู้ใช้บริการแจ้งความประสงค์ตามวรรคหนึ่ง อธิบดีอนุมัติให้จ่ายเงินอุทยานแห่งชาติ

คืนแก่ผู้ใช้บริการ ดังนี้
(1) ผู้ใช้บริการแจ้งขอเงินคืนภายในสามสิบวันหลังจากวันที่กำหนดใช้บริการ ให้คืนเต็มจำนวน
(2) ผู้ใช้บริการแจ้งขอเงินคืนเกินสามสิบวันหลังจากวันที่กำหนดใช้บริการ ไม่ต้องคืนเงินทุกกรณี
เว้นแต่มีเหตุสุดวิสัยไม่อาจขอคืนเงินได้ภายในเวลาดังกล่าว แต่จะต้องขอคืนภายในสามสิบวัน
นับแต่เหตุสุดวิสัยนั้นสิ้นสุดลง
 

Tag:  ปฏิทินกิจกรรมการท่องเที่ยว
© 2014 www.dnp.go.th. All Rights Reserved.