(0)


อช.ดอยภูนาง

หน้าหลัก / อุทยานแห่งชาติ / อช.ดอยภูนาง

จำนวนผู้เข้าชม : 5508     แก้ไขล่าสุด: 1 ตุลาคม 2564

ข้อมูลทั่วไป

อุทยานแห่งชาติดอยภูนาง วันที่ 3 มิถุนายน 2557 อุณหภูมิต่ำสุดระดับยอดหญ้า 25 องศาเซลเซียส อุทยานแห่งชาติดอยภูนาง จังหวัดพะเยา เป็นอุทยานแห่งชาติ ลำดับที่ 127 ของประเทศไทย ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 129 ตอนที่ 51 ก ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2555 ตามพระราชกฤษฎีกา กำหนดบริเวณที่ดินป่าแม่ยม ป่าแม่ต๋ำ และป่าแม่ร่องขุย ในท้องที่ตำบลปง ตำบลควร ตำบลขุนควร อำเภอปง ตำบลบ้านถ้ำ ตำบลหนองหล่ม ตำบลบ้านปิน อำเภอดอกคำใต้ และตำบลสระ ตำบลเชียงม่วน ตำบลบ้านมาง อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา เนื้อที่ทั้งหมด 537,424 ไร่ ให้เป็นอุทยานแห่งชาติดอยภูนาง

อุทยานแห่งชาติดอยภูนาง ตั้งอยู่ทางภาคเหนือของประเทศไทย อยู่ระหว่าง เส้นรุ้งที่ 18 องศา 90 ลิปดาเหนือ ถึง 19 องศา 14 ลิปดาเหนือ และเส้นแวงที่ 100 องศา 6 ลิปดาตะวันออก ถึง 100 องศา 26 ลิปดาตะวันออก

ความเป็นมา
เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2533 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (พลตรีสนั่น ขจรประศาสน์) ในขณะนั้น ได้เดินทางไปตรวจราชการ ที่ศูนย์เฉพาะกิจป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายป่าไม้ที่ 1 บ้านผาช่อ ตำบลหนองหล่ม อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ได้ให้นโยบายเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ในท้องที่จังหวัดพะเยา ให้ป่าไม้เขตเชียงราย ( ขณะนั้น ) จัดทำแผนการปฏิบัติงานป้องกันรักษาป่าที่สมบูรณ์ การปลูกป่า การป้องกันไฟป่า การกำหนดพื้นที่ป่าที่สมบูรณ์ เพื่อจัดตั้งเป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า หรือเขตอุทยานแห่งชาติ และ การคัดเลือกพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมให้ ส.ป.ก. พิจารณาดำเนินการต่อไป

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายป่า (ขณะนั้น) ได้ขอรับการสนับสนุนเงินงบประมาณ ปี พ.ศ. 2533 (เพิ่มเติม) จากกองอุทยานแห่งชาติ (ขณะนั้น) เพื่อดำเนินการสำรวจ พื้นที่ป่าสมบูรณ์กำหนดให้เป็นอุทยานแห่งชาติ ต่อมา สำนักงานป่าไม้เขตเชียงราย (ขณะนั้น) ได้ดำเนินการสำรวจพื้นที่ป่าโครงการทำไม้ป่าแม่ยมฝั่งขวา ( ชร. 17) ตอนที่ 5-10 ,ป่าน้ำปี้ (ชร.38) ตั้งแต่วันที่ 1- 30 กันยายน 2553 และจัดทำรายงานการสำรวจพื้นที่ดังกล่าวเสนอกองอุทยานแห่งชาติ กรมป่าไม้ พิจารณา จากการพิจารณาเห็นว่า พื้นที่ป่า ดังกล่าว มีความเหมาะสมที่จะกำหนดให้เป็นอุทยานแห่งชาติ เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีสภาพธรรมชาติที่สวยงาม มีจุดเด่นหลายแห่ง และมีสภาพป่าที่สมบูรณ์ จึงได้มอบให้ นายวรวุธ อมรทัต นักวิชาการป่าไม้ 5 ดำเนินการสำรวจพื้นที่ป่าแม่ยมฝั่งขวา และบริเวณใกล้เคียงเพิ่มเติมเพื่อจัดตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติ เป็นการป้องกันรักษาป่าในรูปแบบของการอนุรักษ์ เพื่อให้คงไว้ซึ่งความสมบูรณ์และสวยงามตามธรรมชาติต่อไป

ผลการดำเนินงาน ได้มีการสำรวจเพื่อกำหนดเป็นอุทยานแห่งชาติดอยภูนาง ครอบคลุมพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ 3 ป่า คือ
1) ป่าแม่ยม ท้องที่ตำบลควร ตำบลปง และตำบลสระ ตำบลเชียงม่วน และตำบลบ้านมาง อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา (เป็นป่าสงวนแห่งชาติ ประกาศเมื่อปี 2518 )
2) ป่าแม่ต๋ำ ท้องที่ ตำบลบ้านปิน อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา (ชื่อท้องที่ปกครองปัจจุบัน) (เป็นป่าสงวนประกาศตาม พ.ร.บ. คุ้มครองและสงวนป่า เมื่อปี พ.ศ. 2505)
3) ป่าแม่ร่องขุย ท้องที่ ตำบลหนองหล่ม อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา (ชื่อท้องที่ปกครองปัจจุบัน) (เป็นป่าสงวนประกาศตาม พ.ร.บ. คุ้มครองและสงวนป่า เมื่อปี พ.ศ. 2506)


 ลักษณะภูมิประเทศ
สภาพพื้นที่ประกอบด้วย ภูเขาสูงสลับซับซ้อน มีระดับความสูงตั้งแต่ 361-1,222 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง มีจุดสูงสุดของพื้นที่ คือ ดอยภูนาง ตั้งอยู่ในเขต ตำบลปง อำเภอปง จังหวัดพะเยา สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง ประมาณ 1,222 เมตร ตามหลักการการจำแนกชั้นคุณภาพลุ่มน้ำ (Watershed Classification) อุทยานแห่งชาติดอยภูนาง ประกอบด้วยพื้นที่ลุ่มน้ำชั้นที่ 1 เอ 1 บี ชั้นที่ 2 3 4 และชั้นที่ 5 โดยพื้นที่ลุ่มน้ำชั้นที่ 1 เอ 2 บี เป็นพื้นที่ที่จะต้องสงวนรักษาไว้ เนื่องจากอยู่บนที่สูง มีความลาดชัน จึงง่ายต่อการถูกชะล้าง และพังทลาย ลักษณะทั่วไป ยังคงเป็นป่าสมบูรณ์ จะต้องได้รับการดูแลคุ้มครองไม่ให้ถูกบุกรุกทำลาย สำหรับพื้นที่ชั้นที่ 1 บี พื้นที่ส่วนใหญ่ได้ถูกทำลาย หรือเปลี่ยนแปลงเพื่อพัฒนาใช้ที่ดินรูปแบบอื่น อยู่ติดกับชุมชน จะต้องได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิด

 ลักษณะภูมิอากาศ
อุทยานแห่งชาติดอยภูนาง ตั้งอยู่ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย สภาพภูมิ อากาศโดยทั่วไปของพื้นที่อุทยานฯ ได้รับอิทธิพลของลมมรสุมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดเอาความชุ่มชื้น และเมฆฝนเข้ามาทำให้ฝนตก และลมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดมาจากประเทศจีน นำเอความหนาวเย็น และความแห้งแล้งเข้ามา ทำให้เกิดฤดูกาลต่างๆ โดยจะมีฤดูร้อนในช่วงระหว่างเดือนมีนาคม - พฤษภาคม ฤดูฝนในช่วงระหว่างเดือนมิถุนายน - พฤศจิกายน และฤดูหนาวในช่วงระหว่างเดือนธันวาคม - กุมภาพันธ์ สลับกันไป อย่างก็ตามเนื่องจากสภาพทางกายภาพของพื้นที่อุทยานฯ มีระดับความสูง ตั้งแต่ 361 – 1222 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง อีกทั้งพื้นที่อุทยานฯมีเนื้อที่มากถึง 537,424 ไร่ ทำให้ลักษณะอากาศในแต่ละจุดของพื้นที่อุทยานฯ มีความแตดต่างกัน โดยจะมีลักษณะสภาพอากาศแบบเขตร้อน ( tropical climate) บริเวณพื้นที่ที่มีระดับความสูงต่ำกว่า 1,000 เมตร และสภาพอากาศแบบกึ่งเขตร้อน ( sub- tropical climate) บริเวณพื้นที่ที่มีระดับความสูงระหว่าง 1,000 - 2,000 เมตร บริเวณยอดดอยภูนาง ลักษณะเป็นสันเขา ยอดเขามีลมแรงอากาศเย็น สภาพอากาศโดยทั่วไปของอุทยานแห่งชาติดอยภูนาง ฤดูหนาวอุณหภูมิต่ำสุด 60 C ฤดูหนาวอุณหภูมิสูงสุด 380 C อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปี (annual mean temperature) ประมาณ 250 C ปริมาณน้ำฝนรวม 1,300 มม./ปี มีค่าความชื้นสัมพันธ์เฉลี่ยตลอดปีประมาณ 91 %

 พืชพรรณและสัตว์ป่า
สภาพป่าทั่วไปเป็นป่าดิบเขา ป่าดิบชื้น ป่าเต็งรัง และป่าเบญจพรรณ ประกอบด้วยพันธุ์ไม้ที่สำคัญและมีคุณค่าทางเศรษฐกิจ เช่น สัก ประดู่ แดง มะค่าโมง ตะแบก ยาง ตะเคียน มะม่วงป่า มะยมป่า ก่อ ไม้สนเขา เต็ง รัง พลวง ฯลฯ สำหรับสัตว์ป่าที่พบมีกระจายไม่น้อยกว่า 226 ชนิด 74 วงค์ 7 สกุล เช่น สัตว์ป่าจำพวกเลี้ยงลูกด้วยนม หมีป่า หมูป่า เก้ง เลียงผา สัตว์จำพวกนก ไก่ป่า ไก่ฟ้า นกชนิดต่างๆ โดยมีนกยูง (Green Peafowl) อาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก สัตว์ป่าจำพวกสัตว์เลื้อยคลาน , สะเทิ้นน้ำสะเทิ้นบก , แมลง , ปลา และสัตว์ป่าจำพวกไม่มีกระดูกสันหลังอื่นๆ

ที่อยู่
หมู่ 6 บ้านบ่อเบี้ย ต.บ้านมาง อ.เชียงม่วน จ.พะเยา 56160
โทรศ้พท์ 054-476-302, 095-690-0605

 

Tag:  


© 2014 www.dnp.go.th. All Rights Reserved.